اتحاديه اروپا از توان ۵2 ميليون تن صادرات ايران در افق ۴0۴1 نگران است

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مديرعامل فوالد مباركه ضمن تأييد سروصداي اروپاييها براي صادرات فوالد ايران به اين قاره گفت: «اتحاديه اروپا از حاال براي افق ۴0۴۱ كه ايران حداقل 5۲ ميليون تن صادرات خواهد داشت، ابراز نگراني ميكند.» بهرام سبحاني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: «جمهوري اسالمي ايران در افق چشمانداز ۴0۴۱ برنامه توليد 55 ميليون تن فوالد را پيشبيني كرده كه از اين رقم افزون بر 5۴ درصد براي صادرات در نظر گرفته شده است.» مديرعامل فوالد مباركه اضافه كرد: «اتحاديه اروپا پنج كشور را متهم به دامپينگ كرده كه شامل چين، صربستان، اوكراين، برزيل و ايران هستند.» به گفته او، پس از بحثهاي مختلف، در حال حاضر پيشنهاد دادند كه هر توليدكننده چنانچه زير قيمت كف تعيين شده، به اتحاديه اروپا فوالد صادر كند، جريمه ميشود. جمهوري اسالمي ايران به عنوان چهاردهمين فوالدساز جهان، پارسال حدود 6 ميليون تن فوالد صادر كرد كه نزديك به 8/۱ ميليون تن بيش از صادرات سال ۴۹ بود. وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني كرد، امسال صادرات فوالد كشور به حدود هشت ميليون تن برسد كه افزون بر 0۳ درصد نسبت به عملكرد سال گذشته رشد خواهد داشت. سبحاني خاطرنشان كرد: «رشد توليد فوالد ايران و توان صادراتي كشورمان در اين بخش، اتحاديه اروپا را نگران ساخته و در عين حال جمهوري اسالمي در افق چشمانداز حرف اول را در منطقه خواهد زد.» وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشبيني كرد: «امسال ميزان توليد فوالد خام كشور به بيش از 0۲ ميليون تن برسد، اين درحالي است كه در سال ۴۹۳۱ توليد فوالد خام ۱6/7 ميليون تن ثبت شد و پارسال هم افزون بر 8۱ ميليون تن بود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.