كاهش هدررفت آب در شهر مهاجران در استان مركزي

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

رئيس اداره آب و فاضالب مهاجران از كاهش هدررفت آب در شهر مهاجران به ميزان 86 مترمكعب در شبانهروز خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي، وحيد صفري رئيس اداره آب و فاضالب مهاجران اظهار داشت: «فنسكشي، نشتگيري و بازسازي مخزن ذخيره آب منطقه عمران شهر مهاجران از اقداماتي است كه حفاظت فيزيكي و جلوگيري از هدررفت آب به ميزان 86 متر مكعب در شبانهروز را در پي داشته است.» او هزينه انجام اين اقدامات را يك ميليارد و 500 ميليون ريال عنوان كرد. گفتني است بازسازي و نوسازي تأسيسات آب و فاضالب در استان مركزي از جمله اولويتهاي اين شركت در شهرهاي استان است كه كاهش مصرف انرژي و هدرروي آب از پيامدهاي آن ميباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.