مراسم بینظم، جوايز سؤالبرانگیز غیبت اسطورهها

Tamashagaran Emrooz - - ورزش - فرهاد عشوندي

يكبار ديگر مراسم برگزاري انتخاب بهترينهاي ليگ بود و باز مراسمي كسلكننده را شاهد بوديم. مراسمي طوالني كه اينبار دير شروع شده بود و راستش را اگر بخواهيد غير از جايزهدهندگان بيهيجان و كلي مهمان غير، هيچ اتفاق هيجانانگيزي نداشت كه اين همه ساعت مردم را پاي تلويزيون نگه دارد. بگذريم كه به لطف آقاي تاج، حمايت ويژهاي هم از وزارت محترم ورزش صورت گرفت كه همه ميدانيم بار ديگر باز وزير ميماند.

براي من كه خودم يكبار يكي از اعضای كميته انتخاب برترينهاي ليگ برتر بودم و در آن دوره اول يادم هست دو انتخابمان تغيير كرد و جايزهها تقسيم شدند چون استدالل وقت فدراسيون اين بود كه مربي تيم قهرمان بايد بهترين مربي سال شود و در نهايت ما هم پذيرفتيم، باور اينكه ميشود اين مراسم را سر و شكل بهتري داد، اصال چيز سختي نيست. سالهاست كه بهترين مراسم انتخاب برترينهاي فوتبال دنيا را فرانس فوتبال دارد برگزار ميكند. اصال انتخاب برترينها در خيلي از كشورهاي دنيا، انتخاب از سوي منتقدان است. مراسم جوايز جشن منتقدان در سينما و تئاتر هم باالترين ارزش را دارد چون كار تخصصي نقد و رنكدهي در همه جاي دنيا با منتقدين و كارشناسان است.

اينجا اما فدراسيوني كه خودش در 4 ماه گذشته واحد روابط عمومي هم نداشته، زحمت ميكشد و مراسمي طراحي ميكند. بعد براي اجرايش ميگويند خب چه كنيم؟ ساعات طوالني آنتن دارند، پس ميگويند آنتن را پخش كنيم بين همه دوستان، همه آنهايي كه فكر ميكنيم نفوذي دارند و بودنشان كمكي ميكند. بعد به ترتيب از وزير و وكيل و قاضي و رفيق و رئيس و مرئوس به خط ميشوند روي سن. بعضيها حتي براي خواندن اسامي نامزدها استرس دارند.

مراسم اينقدر شلوغ و در هم برهم ميشود كه براي خواندن اسمها نه نام نامزدها اعالم ميشود و نه هيجاني ايجاد ميكنند. مجري هم بايد تند تند بگويد مهمانها بيايند. آنها هم كه روي سن هستند بايد حرفي بزنند و خودي نشان دهند و كال طوري ميشود كه انتخاب بسياري ميشود گرفتن خوابيدن و بيخيال مراسم شدن!

چه خوب است كه براي سال بعد از همين حاال فدراسيون فوتبال در راستاي كوچكسازي مسئوليتهايش، اين مراسم را به انجمن روزنامهنگاران ورزشي بسپارد و فقط توان اجرايي و مالياش را برعهده بگيرد و بگذارد متخصصين اين حوزه مسئوليت انتخاب را بر عهده داشته باشند.

هنوز اهالي فوتبال ايران يادشان نرفته بهترين جشن فوتبالي كه برگزار شد، تك دوره توپ طاليي بود كه 5 رسانه ورزشي و شبكه خبر برگزارش كردند و بورا ميلوتينوويچ بزرگ جايزهاش را داد. كاري تخصصي كه همه چيزش برنامهاي دقيق داشت و توسط اهلش برگزار شده بود. كاش مهدي تاج عزيز اين پيشنهاد را بپذيرد و كار را به دست انجمن تخصصي روزنامهنگاران ورزشي بسپارد. جايي كه ديگر كسي بعد از آرايش نميتواند بگويد مكانيسم انتخاب مشكلي داشته. چون آنها ديگر مثل فدراسيون فوتبال، معذوريتي ندارند و ميتوانند ليست كامل رأيدهندگان و آرايشان را منتشر كنند. كاري كه همه برگزاركنندگان انتخابهاي بهترينها در دنيا، انجام ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.