پرداخت نامحدود مصرف منصفانه

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

هادي عليزاده- وقتي حرف از تبديل مدل فروش اينترنت از حجمي به غيرحجمي مطرح شد، اولين چيزي كه تصور كرديم دسترسي آزاد و بدون دغدغه به اينترنت بود. جهاني «نامحدود» از مگابايتها و گيگابايتها! اما در همان اول مشخص بود كه آقاي وزير محمود واعظي، به سختي ميتواند شركتها را مجبور كند سر شلنگ اينترنت را بدون هيچ كنتوري، در خانه كاربران به آنها تحويل دهند. يكي دو روز پس از انتشار خبر اول، خود وزير ارتباطات به نوعي خبري را كه از قول او نقل شده بود اصالح كرد و گفت منظورش «اينترنت نامحدود» نبوده است. در ادامه متوجه شديم دستاندركاران ماجرا قصد دارند با تفكيك حجم مورد استفاده اينترنت به داخلي و خارجي، ترافيك شبكه را خلوت كنند.

اين مسئله در ابتدا ترسناك است اما اگر دنبال ماجرا را بگيريد متوجه ميشويد به همان اندازه ميتواند كاربردي باشد. توضيح سادهاي هم دارد؛ يك اتوبان پرترافيك مثل اتوبان صدر را در نظر بگيريد كه در آن ماشينهاي زيادي رفتوآمد ميكنند. حاال روي همين اتوبان يك پل طبقاتي ميسازند. اين كار در دنياي واقعي و در خود اتوبان صدر جواب نداده ـ احتماال به خاطر دستنخورده ماندن فرهنگ صحيح ترافيكي از سوي رانندهها و ازدحام در خروجيهاي مختلف اين اتوبان ـ اما در مورد دنياي اينترنت حتما جواب ميدهد. نكته مهمتر اين است كه اگر بتوانيد سايتهاي ايراني را شناسايي كنيد و آنها را به كار بگيريد، حجم مورد نياز براي بازديد از آنها ارزانتر تمام ميشود.

البته كه موضوع با وجود تمام اين توضيحات واقعا پيچيده است و واقعيت ماجرا را تنها وقتي ميتوانيد درك كنيد كه در حالت جديد فروش اينترنت، هزينهها با هم مقايسه شوند. چيزهايي كه در اين نوشته ميخوانيد يك تالش است براي اينكه ماجراي فروش اينترنت به شيوه جديد قبل از اجرا شرح داده شود. صادق عباسي شاهكوه، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ميگويد: «اين ايده خوب است و حتما جواب ميدهد.»

-1 روش قبلي فروش اينترنت در كشور تعرفهمحور بود كه اكنون اتصالمحور ميشود و اسم روش جديد اينترنت نامحدود نيست. در دنيا در روش اتصالمحور حد مصرف به عنوان مصرف منصفانه پيشبيني ميشود كه دو حالت دارد؛ در حالت اول وقتي مصرف از مقدار مشخصي عبور كرد، سرعت را كم ميكنند و در حالت دوم كاربران حجم اضافي خريداري ميكنند كه با توجه به اينكه در ايران پيش از اين خريد حجم اضافي مرسوم بود، حالت دوم براي اجرا انتخاب شده است.

۲- در روش جديد چند محدوده سرعت تعريف و براي هر محدوده قيمتي پيشبيني شده است كه عالوه بر محدوده سرعتهاي اصلي، يك رنج ويژه با سرعت كمتر و قيمت پايينتر براي مشتركان كممصرف نيز وجود دارد. محدودههاي سرعتي شامل سرعت تا ۲ مگابيت بر ثانيه، سرعت دو مگ تا شش مگ، سرعت 6 تا 16 مگ (تا 0۲ مگ) است. اين سه محدوده به ترتيب 0۲ هزار تومان، 5۳ هزار تومان و 50 هزار تومان قيمت دارند و هر سه محدوده سرعتي داراي 10 گيگ ترافيك بينالملل و 0۲ گيگ ترافيك داخلي است. همچنين بسته ويژه مشتركان كممصرف نيز با سرعت زير يك مگابيت بر ثانيه با قيمت 10 هزار تومان داراي سه گيگ ترافيك خارجي و شش گيگ ترافيك داخلي ديده شده است. در روش جديد فروش اينترنت براساس اتصال، محور قيمتها به گونهاي تعيين شده كه از قيمتهاي قبلي براي مشترك پايينتر تمام ميشود.

۳- در تمام محدودههاي سرعتي، كف ميزان ترافيك داخلي دو برابر ترافيك خارجي تعيين شده است و حتي اجازه ارائه ترافيك داخلي تا 10 برابر ترافيك خارجي نيز پيشبيني ميشود. به اين معنا كه براي مثال سرويس ۲ مگ با قيمت 0۲ هزار تومان داراي 10 گيگ حجم اينترنت بينالملل و 0۲ گيگ اينترنت داخلي است كه ميزان ترافيك داخلي قابل افزايش تا 00۲ گيگ نيز است و با اين حجم مشترك ميتواند روزانه تا 10 ساعت دانلود كند كه اگرچه در كلمه مصداق نامحدود مطلق نداريم اما در عمل سرويس نامحدود ميشود.

۴- اختيار ارائه حجم داخلي از حداقل دو برابر تا 10 برابر حجم خارجي بسته به امكانات انتقال داخلي شركتهاي اينترنتي دارد كه اكنون همه شركتها اين امكان را ندارند اما به تدريج در آينده اين اتفاق رخ خواهد داد و همه شركتها به سمت ارائه حجم داخلي بيشتر از دو برابر حجم خارجي خواهند رفت.

-5 براي مصرف بيشتر از سقف تعيينشده، قيمت هر گيگ ترافيك مشخص شده كه تقريبا مشابه قبل است و هر گيگ ترافيك بينالملل ۳ هزار تومان و هر گيگ ترافيك داخلي با نصف قيمت آن فروخته ميشود. همچنين در اين مصوبه امكان فروش حجم اضافي بينالملل تا 0۴ درصد ارزانتر پيشبيني شده و كاهش قيمت حجم داخلي اضافه تا يك دهم قيمت نيز ممكن است كه تفاوت تخفيف مجاز حجم داخلي و خارجي براي رونق ترافيك داخلي است.

-6 بسته به مصرف كاربر و در صورت تمايل، امكان تبديل هر گيگ ترافيك خارجي به دو گيگ داخلي نيز فراهم است؛ براي مثال متقاضي ميتواند پنج گيگ ترافيك خارجي را با 10 گيگ ترافيك خارجي جابهجا كند.

-7 تا قبل از اين مصوبه، براي سرعتهاي باالتر از 0۲ مگ تعرفه مصوب وجود نداشت كه اكنون تعرفه سرويسهاي 0۲ مگ تا 50 مگ نيز تعيين شده و ارائه سرويس سرعت 0۲ مگ و باالتر روي فيبر نوري است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.