امضاي قرارداد آغاز مجدد همكاري ايرانخودرو ديزل و هيونداي

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل از انعقاد قرارداد همكاري با شركت هيونداي و آغاز مجدد همكاري با اين شركت خبر داد. به گزارش ايكوپرس به نقل از روابط عمومي شركت ايران خودرو ديزل، قرارداد آغاز مجدد همكاري ميان دو شركت در جريان ديدار عليرضا ساجي مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل، با ادوارد لي قائممقام ارشد مديرعامل در بخش خودروهاي تجاري شركت هيونداي، به امضا رسيد. عليرضا ساجي مديرعامل شركت ايران خودرو ديزل، ضمن اعالم اين خبر خاطرنشان كرد: «براساس اين قرارداد شركت ايران خودرو ديزل به عنوان اولين و قديميترين همكار شركت هيونداي در بخش خودروهاي تجاري، توليد چندين محصول جديد با فناوري روز شركت هيونداي را آغاز و آنها را به بازار ايران عرضه خواهد كرد.» عليرضا ساجي تأكيد كرد: «چشمانداز روشني از توسعه همكاريها ميان دو شركت در دور جديد همكاريهاي فيمابين وجود دارد و مديران شركت هيونداي در مذاكرات فيمابين، از آمادگي كامل خود در اين زمينه خبر دادند.» او ادامه داد: «شركت ايران خودرو ديزل همچون گذشته، توسعه و همكاري با خودروسازان معتبر جهاني را براي افزايش تنوع سبد محصوالت در دستور كار خود قرار داده و آغاز مجدد همكاري با شركت هيونداي از جمله اقدامات انجامگرفته در اين خصوص است.» مديرعامل ايران خودرو ديزل افزود: «قرارداد همكاري با شركت هيونداي در خصوص توليد انواع اتوبوس درونشهري و برونشهري و همچنين مينيبوس و كاميونت است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.