ثبت ركوردهاي جديد دالر در مرداد ماه

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

دالر آمريكا در پنجمين ماه سال جاري با ورود به كانال ۳800 تومان به ركوردهاي جديدي در سال جاري دست يافت. دالر آمريكا در روزهاي اخير با تغيير و تحول و نوساناتي همراه شده است؛ به طوري كه بعد از چند ماه اين نوع ارز از كانال ۳700 تومان كه براي مدتي در آن ثبات پيدا كرده بود به كانال ۳800 تومان وارد شده است. دالر آمريكا در چهار ماه نخست امسال در كانال ۳700 تومان قرار داشت و در حدود قيمت 0۴7۳ تا حدود 0۹7۳ تومان در نوسان بود اما اين روند با شروع پنجمين ماه سال تغيير كرد. دالر در تير ماه امسال با نرخ ۴۴7۳ تومان، روند خود را آغاز كرد و در ادامه ۹57۳ تومان در بازار آزاد عرضه شد. در ميانههاي ماه، دالر به قيمت ۳788 تومان فروخته شد. روند افزايشي دالر از آخرين روزهاي تيرماه شروع شد نهايتا با قيمت ۳۹7۳ تومان در بازار عرضه شد. در ادامه و با نزديك شدن به اواخر تيرماه، اندكي روند قيمت اين نوع ارز معكوس شد و با نرخ ۲87۳ تومان در بازار داد و ستد شد. در نخستين روز مرداد ماه، دالر آمريكا با نرخ ۳775 تومان حركت خود را آغاز كرد و در چهارمين روز ماه به ۳800 تومان رسيد كه ركورد جديدي براي دالر در سال 5۹۳1 بود. در ادامه و در هفتم مرداد، دالر ۳807 تومان و در هشتم مرداد با ادامه اين روند ۲18۳ تومان در بازار آزاد فروخته شد تا اين نرخ باالترين قيمت در حدود چهار ماه گذشته باشد. بررسيها از وضعيت قيمت دالر تا اينجاي سال جاري نشان ميدهد كه دالر حدود ۲۲ تومان افزايش قيمت پيدا كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.