بليتهاي چارتري دام جديد كالهبرداران اينترنتي

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

با توجه به روشهاي جديد كالهبرداري، براي جلوگيري از افتادن در دام فيشرها، هنگام خريد بليت و تورهاي مسافرتي، استفاده از صفحه كليد مجازي و خريد بليت از سايتهاي معتبر كه داراي «اينماد» هستند، از اهميت زيادي برخوردار است. يكي از راههاي اخاذي و كالهبرداري، هدايت كاربران اينترنت به سايتهاي جعلي و دريافت اطالعات حساب بانكي، يا نام كاربري آنهاست. بنابراين گردشگران در هنگام خريد بليت و انتخاب تورهاي مسافرتي در فضاي سايبر بايد به نكات امنيتي توجه كنند. همچنين قبل از خريد بليت، شماره پرواز بليت پيشنهادي را از ليست پروازهاي فرودگاهي چك كنيد. اين كار باعث ميشود تا در دام كالهبرداران سايبري نيفتيد. همچنين حتما دقت كنيد هنگام پرداخت بهاي بليت، درگاه بانك مورد نظر از پروتكل امن https استفاده كرده باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.