سرمايهگذاري 5 هزار ميلياردي در فروشگاههاي زنجيرهاي

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

5۲ هزار نفر در بخش فروشگاههاي زنجيرهاي كشور به صورت مستقيم مشغول فعاليت هستند و ۲500 شعبه فروشگاهي تحت 70 برند به عنوان فروشگاههاي زنجيرهاي فعال بوده و بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان سرمايهگذاري در اين بخش انجام گرفته است. اميرخسرو فخريان، رئيس اتحاديه فروشگاههاي زنجيرهاي ميگويد: «سهم فروشگاههاي زنجيرهاي از بازار ايران حدود پنج تا هفت درصد است، درحالي كه اين رقم در دنيا به 50 درصد رسيده و در برخي كشورهاي پيشرفته تا 80 درصد پيشروي دارد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.