كمخوابي ميتواند تا 3 سانتيمتر به دور كمر اضافه كند

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

به گزارش تلگراف، دانشمندان دريافتند كه اندازه دور كمر كساني كه تنها شش ساعت در شبانهروز ميخوابند، يك اينچ بیشتر از كساني است كه ۹ ساعت ميخوابند. اين نتايج براي بار ديگر نشان داد كه خواب ناكافي ميتواند به پیشرفت بیماريهاي متابولیك از جمله ديابت منجر شود. اندازه دور كمر كساني كه شبها شش ساعت يا كمتر ميخوابیدند بهطور میانگین، حدود۱/۱ اينچ (سه سانتيمتر) بیشتر از افرادي بود كه ۹ ساعت ميخوابیدند. خواب كم با كاهش سطح كلسترول خوب خون كه به خروج چربيها از بدن كمك ميكند و بدن را در برابر بیماريهاي قلبي محافظت ميكند، نیز مرتبط است. دكتر هاردي ميگويد: «بزرگساالني كه كمتر از ديگر همساالنشان ميخوابند، احتمال اضافه وزن بیشتري دارند. میزان نیاز به خواب ميتواند بین افراد متفاوت باشد اما عقیده اكثريت اين است كه بین 7 تا ۹ ساعت خواب براي بزرگساالن الزم و كافي است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.