حمله تروريستي به سفارت عراق در افغانستان

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

وزارت داخله كشور افغانستان نوشته ساعت ۰۱:۱۱ دقیقه صبح دوشنبه يك گروه «چهار نفري تروريستهای انتحاري» به سفارت عراق در جاده چاراهي انصاري در حوزه چهارم امنیتي كابل حمله كردند. در اين خبرنامه آمده كه نخست يك تروريست مواد انفجاري همراهش را در مقابل در ورودي سفارت منفجر كرد و به دنبال آن سه تروريست ديگر وارد سفارت شدند. اين وزارت افزوده كه همزمان با حمله مهاجمان انتحاري، نیروهاي ويژه پلیس نیز با اقدام سريع و به موقع، خود را به محل رويداد رسانده و كارمندان سفارت را به يك مكان امن انتقال دادند. در اين خبرنامه آمده كه تالشها براي از بین بردن تروريستها جريان دارد. گروه موسوم به دولت اسالمي (داعش) مسئولیت اين حمله را پذيرفتهاست. پلیس كابل قبال تأيید كرده بود كه سفارت عراق در منطقه شهرنو كابل هدف حمله قرار گرفته است. در ابتدا صداي انفجار در محل شنیده شد و بعد تیراندازي آغاز شد. اين انفجار در منطقه «كلوله پشته» كابل رخ داده است و به گفته مردم - تا زمان تنظیم اين خبر- هنوز درگیري ادامه دارد و صداي شلیك شنیده ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.