نامزد حزب سوسياليست كشته شد

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

در انتخابات جنجالي مجلس موسسان قانون اساسي در ونزوئال، سه نفر كشته شدند. اتحادي متشكل از ۰۲ حزب و تشكل مخالف دولت، برپايي انتخابات را مغاير با مفاد قانون اساسي ارزيابي و شركت در آن را تحريم كرده است. بنا به گزارش خبرگزاريها چند ساعت پیش از برگزاري انتخابات مجلس موسسان قانون اساسي، سه نفر كشته شدهاند. به گفته دادستان كل ونزوئال، يكي از كشتهشدگان، ژوزه فلیكس پیندا، وكیل ۹۳ سالهاي است كه در خانه خود در ايالت بولیوار واقع در شرق كشور به قتل رسیده است. او از طرفداران حزب حاكم سوسیالیست بود و خود را براي نمايندگي مجلس موسسان نامزد كرده بود. بنا به گزارش روزنامه «ال اونیورسال» روز يكشنبه (۰۳ ژويیه) همچنین يكي از كنشگران حزب «اقدام دموكراتیك» كه مخالف دولت است، در جريان تظاهرات به ضرب گلوله كشته شد. روزنامه انتقادي «ال ناسیونال» روز شنبه (۹۲ ژويیه) نیز از مرگ يك تظاهركننده در اثر جراحات ناشي از اصابت گلوله خبر داد. شاهدان عیني، يك گروه مسلح طرفدار دولت را مسئول اين حادثه معرفي ميكنند. دادستاني كل ونزوئال اعالم كرد كه شمار قربانیان از آغاز ناآراميها در ماه آوريل تاكنون به ۲۱۱ نفر رسیده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.