بايد با برهمزنندگان كنسرتهاي مجوزدار برخورد شود

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

تعدادي از فعاالن عرصه موسيقي در واكنش به لغو برخي كنسرتها، به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نامه نوشتند. متن نامه به اين شرح است:

ممانعت از برگزاري برنامههاي موسيقي داراي مجوز از مبادي قانوني، مصداق بارز قانونشكني و اخالل در نظم امور است و بديهي است كه با اخاللگران و شكنندگان نظم، در هر منصب و كسوت بايد برخورد قانوني صورت گيرد.

چندي است كه متأسفانه شاهديم به عناوين مختلف و از سوي برخي دستگاهها و حتي افرادي در ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمي استانها، فشارها بر گرده موسيقي، البته با اهداف سياسي همچون افزايش فشار بر بدنه دولت، فزوني گرفته و اين امر، منتج به بروز خساراتي در ابعاد مادي و معنوي براي اهالي موسيقي و برخي مردم و عالقهمندان هنر موسيقي شده است.

ما امضاكنندگان اين نامه برآنيم كه در خصوص اين وضعيت و عاملين و آمرين آن، بررسيهاي الزم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام شده و عاملين و آمرين، هر كه هستند، از سوي مبادي ذيربط مورد پرسش و شكايت قرار گرفته و معرفي شوند. در همين راستا، انديشيدن تمهيداتي همچون ايجاد صندوق خسارت هنرمندان با هدف جبران بخشي از ضرر و زيان مادي حاصله نيز از ديگر خواستههاي اهالي موسيقي است، باشد كه از اين طريق بتوان حداقلهاي امنيت شغلي اهالي اين هنر شريف را تأمين كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.