نجفي : سخنگويي نــدارم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

ایسنا نوشت: محمدعلي نجفي گفت سخنگویي ندارد و اگر در موردي نیاز باشد مواضعش را شخصا با مردم در میان ميگذارد.

این نامزد شهرداري تهران که در ارتباط با برخي اخبار منتشر شده در روز گذشته مبني بر شهردار شدنش و بروز برخي سوءتفاهمات در این مورد سخن ميگفت، به ایسنا گفت: «من همانند سایر کاندیداهاي شهرداري، برنامههاي خود را تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضاي شورا بر خدمت من در مدیریت شهري باشد، حتما در مورد مسائل شهر تهران با مردم سخن ميگویم.» او در پاسخ به این سؤال که آیا اظهارات برخي افراد در روزهاي اخیر به نقل از او مورد تأیید است یا نه؟ گفت: «دوستان همواره به من محبت داشته و دارند و از آنها تشکر ميکنم. اما بنده در مدیریت شهري فعال سمت و جایگاهي ندارم که بخواهم سخنگو داشته باشم.» این کاندیداي شهرداري تهران با بیان اینکه در مواردي که نیاز باشد مواضعم را شخصا با رسانهها و مردم در میان خواهم گذاشت، درباره برنامهاش براي اداره شهر تهران، گفت: «من نیز به مانند دیگر کاندیداهاي شهرداري، برنامههاي خود را تقدیم شورا خواهم کرد و اگر تشخیص اعضاي شورا بر خدمت من در مدیریت شهري باشد، حتما در مورد مسائل شهر تهران با مردم سخن ميگویم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.