شفافيت نشانه اعتماد به نفس است

در حاشيه دادگاه ياشار سلطاني

Tamashagaran Emrooz - - FRONT PAGE -

ديروز (دوشنبه) براي شركت در دادگاه آقاي ياشار سلطاني به شعبه 5۱ دادگاه انقالب اسالمي تهران رفتم. در مالقات با رئيس محترم دادگاه و پس از چاق سالمتي معمول كه با خوشرويي و بزرگواري او همراه بود، از من پرسيد شما به چه عنوان به اينجا آمدهايد؟ شاهد، مطلع، شاكي؟ عرض كردم هيچكدام. تماشاچي! خنديد و گفت دادگاه غيرعلني است! تعجب كردم و گفتم نه قانوني است نه مصلحت. ولي وقت و مقام اقتضاي بحث نداشت. خداحافظي كرديم و برگشتيم. در اين باره چند نكته قابل ذكر است. ۱- نميدانم چرا آقاي صلواتي كه قاضي باسابقه و مجربي است به اين نتيجه رسيد كه دادگاه انقالب با اين شكل، صالح براي رسيدگي به پرونده يك روزنامهنگار است. احتماال به ماده 4۳ مطبوعات استناد كرده است كه مقرر ميكند «رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صالحيت ذاتي ميتواند در محاكم عمومي و انقالب يا ساير مراجع قضايي باشد. در صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.» مالحظه ميفرماييد كه با صراحت ميگويد، اگر به اين ماده هم متمسك شده باشد: «در صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.» پس در هر صورت دادگاه يك روزنامهنگار به سبب جرم مطبوعاتي، حتي اگر جرم ضد امنيتي بوده باشد و به همين دليل دادستان پرونده را به دادگاه انقالب ارجاع دهد، تنها با حضور هيأت منصفه و به شكل علني رسميت پيدا مييابد.

-2 از حيث مصلحت هم اگر نگاه كنيم، صالح قوه قضاييه و كشور در علني بودن دادگاه است. اعتماد مردم سرمايه اصلي قوه قضاييه است. در پروندهاي كه شاكي قوه قضاييه و متهم يك روزنامهنگار است، حتي اگر دادستان محترم مجاز به انتخاب بود -كه در اينجا چنين اجازهاي هم ندارد- براي آنكه متهم نشود كه قصدش پنهانكاري است و اعتماد مردم به حكم دادگاه، هرچه ميخواهد باشد، تقويت ميشود. رفتار قوه بايد چنان باشد كه مردم احساس كنند قوه نميخواهد به هر طريق منتقد خود را ساكت كند. راه آن هم علني كردن دادگاه است. چراكه شفافيت نشانه اعتماد به نفس اجازهدهنده علني بودن خواهد بود و بر عكس، اگر غير علني باشد نشانه ضعف و نگراني منعكننده خواهد شد. انتظار اين است كه جلسات بعدي دادگاه را علني كنند.

۳- برخي با پيش كشيدن گرايش سياسي آقاي ياشار سلطاني من را مالمت كردند كه چرا در اين ماجرا مايه ميگذاري؟ به اين دسته از منتقدان عرض ميكنم اگر ما مسلمانيم و به آزادي بندگان خدا معتقديم و انقالبي طرفدار نظام جمهوري اسالمي هستيم و حفظ آبروي نظام را واجب ميدانيم و قانون را مانند احكام شرع واجباالتباع ميشماريم، بايد از مظلوم دفاع كنم و با نقد حاكمان وظيفه امر به معروف و نهي از منكر را به جا آوريم. آقاي ياشار سلطاني بر فرض منتقدان اشكالي هم داشته باشد، تازه ميشود مانند من و منتقدين كه اشكاالت زيادي داريم، ولي مسلمان است، ايراني است، شهروند تابع نظام جمهوري اسالمي است و به نظر بنده مظلوم است. و دفاع از مظلوم هر كه باشد واجب است. اگر امروز كساني در قبال نقض قانون -ولو با خيرخواهي و از سر غفلت- سكوت كنند، بايد منتشر حاكم شدن اشرار بر سرنوشت ملت باشند.

منبع: كانال شخصي آقاي احمد توكلي

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.