روحاني از شریعتمداري براي وزارت کشور برنامه خواسته است

Tamashagaran Emrooz - - FRONT PAGE -

قاسم ميرزايينيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس در پاسخ به سؤال در خصوص تغيير در وزارت كشور و انتشار شايعاتي مبني بر عدم تحقق اين مطالبات اعالم كرد: «اطالع دارم آقاي روحاني حداقل از يك نفر ديگر به جز آقاي رحمانيفضلي نيز برنامه خواسته است.» نماينده اصالحطلب مردم دماوند در مجلس شوراي اسالمي تصريح كرد: «آقاي روحاني از آقاي شريعتمداري هم براي وزارت كشور برنامه خواسته و اين برنامه تقديم رئيسجمهوري شده است. با اين حساب بعيد نيست كه روحاني در مورد وزارت كشور تجديدنظر كند.» عضو كميسيون ماده ۰۱ احزاب خاطرنشان كرد: «رئيسجمهوري در بررسي گزينههاي وزارت كشور بايد به نظر اين افراد در خصوص استاندارانشان توجه داشته باشد كه شنيدهام آقاي روحاني نيز چنين تمهيدي را در نظر گرفته و از گزينههايي كه براي وزارت كشور مطرح شدهاند، خواسته كه فهرست ۱۳ استاندار خود را نيز در اختيار رئيسجمهوري قرار دهد تا با توجه به افرادي كه قرار است بهعنوان استانداران آينده فعاليت كنند، در مورد اينكه چه كسي وزير باشد، تصميمگيري كند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.