بحران‌آب؟‌باور‌نم ‌یکنیم

Tamashagaran Emrooz - - FRONT PAGE -

با وجود همه هشدارها مصرف بیرویه آب ادامه دارد. چرا؟چونبهرسانههابیاعتمادیم؟چونفرهنگصرفهجویی را نداریم؟ یا راه حل را در جایی دیگر میجویيم؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.