بحران‌آب؟‌باور‌نم‌یکنیم

با وجود همه هشدارها مصرف بیرويه آب ادامه دارد. چرا؟ چون به رسانهها بیاعتماديم؟ چون فرهنگ صرفهجويی را نداريم؟ يا راه حل را در جايی ديگر میجوييم؟

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

نيلگون جوادي- تمام كف كوچه را آب گرفته و تمام پيادهرو خيس است. مرد ميانسالي شلنگ به دست ايستاده و زير تمام اتومبيلها و روي ديوارها را آب ميگيرد. ميپرسم شما ميدانيد ما چقدر با كمبود آب مواجه هستيم؟ نگاه عاقل اندر سفيهي مياندازد و ميگويد اگر من اين آب را مصرف نكنم يكي ديگر مصرف ميكند!

نه اولين سالي است كه با كمبود و بحران آب مواجه هستيم، و نه اولين باري است كه عدهاي بدون توجه به هدر رفتن آب مشغول شستن كوچه و خيابان و ماشين و فرش هستند. كمبود آب يك موضوع تاريخي و يكي از ويژگيهاي آب و هوايی كشور است. ايران يكي از كشورهايي است كه بيش از 80 درصد آن در اقليم خشك و نيمهخشك قرار دارد و تبخير در آن 2/5 برابر ميانگين جهاني است. همچنين ميزان سرانه آب كشور 1670 مترمكعب بوده كه اين آمار در دنيا 6500 مترمكعب است. مصرف بيرويه و عدم نظارت در برداشت آبهاي زيرزميني هم شمارش معكوس عمر منابع آبي كشور را آغاز كرده و الزم است در اين وضعيت ارگانهاي مختلف دولتي و ملی به فكر چارهانديشي و رفع بحران ديرينه ايران باشند. با همه اينها، گويا نبودن آب براي بسياري از مردم اهميت خاصي ندارد. عدهاي فكر ميكنند آب متعلق به ارگان خاصي است و اگر آن را تمام و كمال مصرف كنند به نوعي زرنگي كردهاند. عده ديگري فكر ميكنند رسانهها و كمپينهايي كه در مورد بحران آب هشدار ميدهند، به مردم دروغ ميگويند.

حسين عبيري، فعال محيط زيست، در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد: «مردم وقتي در تنگناهاي سختي مثل قحطي آب قرار بگيرند تازه متوجه ميشوند بايد در صرفهجويي آب كوشا باشند. همه ميدانند كه محيط زيست دچار مشكل است اما مردم گوش نميدهند. رفتارهاي نا آگاهانه مردم هم تنها محدود به هدر دادن آب نيست. در مورد مشكالت ديگري مثل زباله ريختن، استفاده كردن از ماشين شخصي و آلوده كردن هوا هم وجود دارد.»

اين فعال محيط زيست با انتقاد از صدا و سيما، توضيح ميدهد: «رسانه كاركرد خودش را به خاطر بياعتماد مردم از دست داده است. از طرف ديگر مسائل زيست محيطي به درستي مطرح نميشوند. صدا و سيما وقتهاي مرده خود را براي مسائل محيط زيستي اختصاص ميدهد. اخبار سياسي در صدر خبرها قرار دارند و مسائل محيط زيستي نمود زيادي در رسانهها، به خصوص تلويزيون ندارند.»

حقايق ديگري كه در مورد آب نميدانيد! اسماعيل كهرم، فعال محيط زيست و مشاور رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در امور محيط طبيعي، در گفتوگو با تماشاگران امروز توضيح ميدهد: «مردم به طور كلي به دولت بياعتمادند و كنترل دولت روي رسانهها زياد است. براي همين به حرف دولت اعتماد ندارند اما من ميخواهم حقايق ديگري را هم روشن كنم. ما ساالنه 420 ميليارد مكعب به صورت نزوالت آسماني دريافت ميكنيم. از اين مقدار 120 ميليارد متر مكعب بهرهبرداري ميشود چراكه مابقي آن در كوير و دريا ...و ريخته ميشود. به خاطر سدسازيهاي كالن 30 ميليارد متر مكعب را به صورت تبخير از دست ميدهيم. از 90 ميليارد متر مكعب، 91 درصد سهم كشاورزي است، 5 درصد سهم صنعت است و 2 الي 3 درصد به عنوان آب شرب مصرف ميشود.»

كهرم معتقد است: «اين حقيقت به مردم گفته نميشود كه اگر در مصرف اين دو سه درصد آب هم صرفهجويي شود يا حتي اصال مصرف نشود باز هم معضالت آب وجود خواهد داشت. بار معضل كمآبي تماما بر دوش مردم افتاده است. البته مقصود من اين نيست كه در مصرف آب صرفهجويي نكنيم اما اگر كل اين مقدار هم اصال مصرف نشود مشكالت مربوط به آب در كشور ما حل نميشود.»

او همچنين با توجه به مشكالت سيستمهاي آبياري در ايران توضيح ميدهد: «در كشور ما سيستم آبياري در زمينهاي كشاورزي هنوز به شكل غرقابي است و اين روش آب بسياري را هدر ميدهد. در حالي كه در بسياری از نقاط جهان اين سيستم منسوخ شده است. اگر وزارت كشاورزي و وزارت نيرو سيستمهاي آبياري مدرن در اختيار زمينداران قرار بدهند، مقادير بسيار عظيمي از آب ديگر به هدر نميرود و طي دو يا سه سال آينده مشكل آب به كلي حل خواهد شد.»

چه سهم آب شرب درصد زيادي از آب مصرفي كشور را تشكيل بدهد و چه ندهد، صرفهجويي وظيفهاي همگاني است اما اگر همانطور كه برخي فعاالن محيط زيست ميگويند، صرفهجويي مردم تأثير چنداني روي مشكل بحران آب نداشته باشد، آيا حق با مردمي نيست كه ميگويند رسانهها حقيقت را بازتاب نميدهند؟! آيا مردم به خوبی از بحران باخبرند؟ آيا بیتوجهی به بحران و مشكالت زيستمحيطی و اجتماعی خودش بحرانی ديگر نيست ؟

حسين عبيري، فعال محيط زيست، در گفتوگو با تماشاگران امروز ميگويد: «همه ميدانند كه محيط زيست دچار مشكل است اما مردم گوش نميدهند. رفتارهاي نا آگاهانه مردم هم تنها محدود به هدر دادن آب نيست. در مورد مشكالت ديگري مثل زباله ريختن، استفاده كردن از ماشين شخصي و آلوده كردن هوا هم وجود دارد. مسائل زيست محيطي به درستي مطرح نميشوند. صدا و سيما وقتهاي مرده خود را براي مسائل محيط زيستي اختصاص ميدهد. اخبار سياسي در صدر خبرها قرار دارند و مسائل محيط زيستي نمود زيادي در رسانهها، به خصوص تلويزيون ندارند.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.