درآمد ماهيانه 900 دالری براي جوانان ايراني

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

گزارش سيانان از حضور اسنپ در ايران؛

خيابانهاي شلوغ تهران پنج برابر بيشتر از خيابانهاي نيويورك در خود تاكسي جاي داده است، موضوعي كه پتانسيل قابل توجهي را در اختيار اپليكيشنهاي مرتبط در اين زمينه قرار ميدهد. به گزارش نامهنيوز، سيانان در ادامه اين گزارش مينويسد با توجه به تحريمهاي آمريكا در زمينه حمل و نقل عليه ايران، اسنپ توانست از فرصت تبديل شدن به بازيگر اصلي پيشرو در زمينه حمل و نقل در ايران به خوبي استفاده كند. شهرام شاهكار پس از كار و تحصيل در انگليس و كانادا و بازگشت به ايران در سال ،2014 شركت حمل و نقل اينترنتي اسنپ را راهاندازي كرد. او در اين باره به سيانان ميگويد: «احساس كردم بازار توسعهنيافتهاي وجود دارد كه من ميتوانم با استفاده از مهارتها و تجاربي كه در خارج از كشور كسب كردهام براي توسعه آن اقدام كنم.» برنامه اسنپ بر روي سيستمعاملهاي «اي او اس» و «اندرويد» قابل نصب است و همچنين بر روي «اپل واچها». اين برنامه براي كاربران خود اين فرصت را ايجاد ميكند كه در كمتر از پنج دقيقه خودرويي را در اختيار آنها قرار خواهد داد. شاهكار ميگويد شركتش كه مورد حمايت شركت آفريقاي جنوبي «امتيان» است در يك سال گذشته با افزايش ماهانه 70 درصد راننده مواجه بوده است. اسنپ در آن زمان 400 راننده در اختيار داشته است و اكنون تعداد رانندههاي فعال اين شركت به 120 هزار نفر رسيده است. اسنپ چهار نوع خدمت در زمينههاي مختلف، از جمله «اسنپ رز» را به كاربران ارائه ميدهد، در اين برنامه خودروهايي با راننده زن در اختيار بانوان قرار ميگيرد. اغلب جمعيت 80 ميليون نفري ايران را جوانان زير 30 سال تشكيل ميدهند و بسياري از آنان به دنبال شغل هستند اما با مشغول شدن در اسنپ، اكنون درآمدي حدود 900 دالر در ماه در اختيار دارند كه درآمدي باالتر از حد متوسط در ايران است. اسنپ هماكنون در چهار شهر ايران خدمات ارائه ميدهد و به زودي ديگر شهرهاي بزرگ ايران را نيز تحت پوشش خود قرار ميدهد. اسنپ ادعا ميكند كه 80 درصد از بازار را در اختيار دارد اما خيابانهاي تهران را به طور كامل در اختيار خود ندارد. ديگر برنامههاي مجازي مانند تپسي و كاپرينو نيز بخش ديگري از اين خدمات را در اختيار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.