شروع عمليات براي ساخت برج ميالد دوم

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

به گزارش دنياي اقتصاد، پروژه ميالد 2 كه برنامه ساخت آن در مديريت شهري نهايي شده، قرار است در قالب سه نوع بناي ساختماني شامل مركز خريد، يك مركز تجارت جهاني و يك هتل در مجاورت برج ميالد احداث شود. ارزش اين پروژه براساس قيمتگذاري و توافقات اوليه كه در سال 90 صورت گرفته، در حدود 950 ميليارد تومان است. اجراي اين نقشه در شش سال اخير چندين بار به داليل مختلف از جمله عدم پذيرش طرح ارائه شده براي ساخت آن از سوي شوراي شهر يا خدشهدار شدن نماي بصري برج ميالد، به تأخير افتاد و نهايتا متوقف شد. با اين حال هفته گذشته رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر تهران در تذكري از شروع عمليات اجرايي فاز دو در قالب قراردادي جديد خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.