اولين رويداد کارآفرينی و سمينار آموزشی استارتآپ در حوزه کشاورزی خمين

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

اولين نشست كارآفريني همراه با سمينار آموزشي استارتآپ وكارگاه خلق ايده و كسب و كار به همت مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خمين، جهاد دانشگاهي استان مركزي با همكاري نظام صنفي كشاورزي، كانون بسيج مهندسين، پرديس تحقيقات و آموزش لوبيا، شركت نگين بذر پارس، و دفتر نشر آثار امام خميني صبح روز پنجشنبه 5 مرداد در سالن اجتماعات بيت قديمي امام خميني (ره) برگزار شد. به گزارش روابط عمومي جهاد كشاورزي شهرستان خمين: «در آيين برگزاري اولين رويداد كارآفريني در بخش كشاورزي و كارگاه آموزشي عالوه بر بهرهبرداران، مسئوالن ادارات شهرستاني و كارشناسان بخش كشاورزي نيز حضور داشتند.» مدير جهاد كشاورزي شهرستان خمين ضمن خوشامدگويي به مهمانان و شركتكنندگان و ابراز خرسندي از برگزاري اين رويداد در شهرستان خمين در بخش كشاورزي ضمن اشاره به پتانسيلهاي بالقوه و بالفعل اين شهرستان افزود: «ايجاد بستر مناسب جهت بهبود تجاري شدن كارآفريني در بخش كشاورزي در دستور كار اين مديريت قرار گرفته است.» مهندس جعفري افزود: «استفاده از نظرات و تجربههاي يك كارآفرين ميتواند گام مؤثري در اشتغال و نرخ بيكاري شهرستان داشته باشد و با توجه به خشكساليهاي اخير، اين ميسر نيست مگر با تالش و فكر و ايدهاي نو.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.