استان گيالن، استاني موفق در تهيه و تصويب طرحهاي جامع شهري

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي استان گيالن، دكتر جابري مقدم مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، طي سفر يك روزه خود به استان گيالن، اين استان را شاخصي موفق در تهيه و تصويب طرحهاي جامع شهري و رعايت طرحهاي ناحيهاي و ضوابط مندرج در آن معرفي كرد. دكتر جابري مقدم در همين راستا گفت: «با توجه به عملكرد مؤثر اين اداره كل در تهيه و تصويب طرحهاي جامع شهري، رعايت طرحهاي ناحيهاي و ضوابط مندرج در آن در كليه تصميمگيريها در كميسيونهاي ماده5، تبصره1 ماده1، ماده8 استقرار محيط زيست و نهايتا در كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي، استانهاي گيالن و كرمانشاه را ميتوان به عنوان دو استان موفق و شاخص در سطح كشور معرفي كرد.» گفتني است طي جلسهاي با حضور دكتر جابري مقدم، مديريت و كارشناسان حوزه شهرسازي و معماري، كليه فعاليتهاي انجام شده در اين حوزه مورد بررسي قرار گرفت. همچنين در اين جلسه راهكارهاي تحققپذيري بيشتر طرحهاي توسعه و عمران (طرحهاي جامع و تفصيلي) توسط مدير كل دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران معرفي شده و ابهامات و مشكالت پيشرو با ذكر نمونههاي موفق بينالمللي قوانين كشوري مشابه توسط ايشان پاسخ داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.