سد شفارود در سال 98 آبگيري ميشود

Tamashagaran Emrooz - - جامعه -

مهندس لطفي، رئيس هيأتمديره و مديرعامل شركت سهامي آب منطقهاي گيالن در گفتوگو با خبرنگار دفتر روابط عمومي، تدوين برنامه آبياري گيالن را طبق متد علمي و تخصصي عنوان كرد و گفت: «سال 96 بهترين برنامه آبياري در شبكههاي سنتي، مدرن و نيمهمدرن گيالن اجرايي شده است.» مهندس لطفي به رهاسازي آب سد سفيدرود از ارديبهشت ماه سال جاري اشاره كرد و افزود: «در فصل آبياري جاري روند مذكور ادامه داشته و نوبتبندي به تناسب شرايط استان انجام شده است.» او با اشاره به هماهنگيهاي انجام شده به منظور آبگيري سد شفارود در پايان سال 97 گفت: «در پايان سال 98 سد شفارود آبگيري ميشود ضمن اينكه در سال جاري سه سد الستيكي گيالن در مدار بهرهبرداري قرار ميگيرد و تا سال 97 تعداد 11 سد الستيكي در استان به بهرهبرداري ميرسد.» مهندس لطفي به هزينهكرد 15 ميليارد توماني شركت سهامي آب منطقهاي گيالن در بخش آب استان اشاره كرد و متذكر شد: «نياز است از جمع اعتبارات استاني براي بخش آب گيالن در نظر گرفته شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.