حمله تند سعيد معروف به منتقدان

چوب را كه برميدارند گربه دزد فرار ميكند!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

یك روز پس از اخراج عادل غالمي از تیم ملي والیبال و در حالي که اوضاع تیم ملي بهم ریخته بود سعید معروف اظهارنظر عجیبي کرد و خبرنگاران و کارشناسان را سینه دیوار گذاشت. داستان دقیقا شده داستان گربه دزدي که تا چوب را برداشتند پا به فرار گذاشت. معروف که براي اولینبار نیست به خبرنگاران و رسانهها توهین ميکند اینبار هم در اظهاراتي سخیف از واژههایي استفاده کرده که نه برازنده خودش است و نه برازنده کساني که خطاب قرار داده است. معروف در این پست نوشته است: «قابل توجه برخي کارشناسان و خبرنگاران، خیلي دوست داشتم که قبل از بازیا راجع به چیزي اظهارنظر نکنم، ولي فکر کنم آقایون کار(نا)شناس نميتونن عالقه خودشونو به میکروفون پنهان کنن. فقط خواستم به دوستاني که راجع به اخالق تو ورزش صحبت ميکنن اعالم کنم که والیبال نیازي به معلم اخالقي که شما باشي نداره. حرفاي خیلي زیادي هست که اگر زده بشه حتي نميتونین سرتونو بلند کنید. ارتباط مردم با والیبال همیشه خوب بوده و هست و خواهد بود، اگر دنبال چیزي هستید و جراتشو دارید (البته که ندارید) به جاي صحبت تو رسانهها رو در رو حرف بزنید تا جواب بشنوید و قضاوت مردم رو ببینید.» شکي وجود ندارد که خبرنگاران و کارشناسان، هم جراتش را دارند و هم اینکه ميتوانند از ادبیاتي مشابه براي خطاب قراردادن مخاطبان خودشان استفاده کنند، منتها قضیه این است که آنها در مکتبي بزرگ شدهاند که رعایت خیلي از مسائل را ميکنند و در بیشتر مواقع در مقابله با مطالبي اینچنیني ترجیح ميدهند سکوت کنند. معروف و معروفها در این ورزش زیاد آمدهاند و رفتهاند اما کمتر کسي است که نامش در این ورزش نکو باقي بماند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.