شنبهايکهوزارتخانهوعدهدادههنوزنرسيده!

وضعيت مبهم هيأت مدیره پرسپوليس

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

در شرایطي که پرسپولیسيها این روزها مشکالت زیادي را تجربه ميکنند عدم انتخاب اعضاي هیأت مدیره این تیم هم قوز باالي قوز شده است. داورزني، معاون قهرماني و توسعه وزارت ورزش و جوانان چندین مرتبه وعده انتخاب هیأت مدیره پرسپولیس را داده اما هنوز شنبهاي که وي خبر داده فرا نرسیده است. وزارت ورزش و جوانان تاکنون در انتخاب گزینههاي هیأت مدیره پرسپولیس دچار شك و تردید بوده اما اظهارات داورزني روزنه امیدي ایجاد کرد که هیأت مدیره جدید پرسپولیس انتخاب شده و فقط نیاز به تأیید مجمع دارد. مشکالت زیاد سرخپوشان پایتخت باعث شده که هیچکسي پیشنهاد وزارت ورزش و جوانان براي حضور در هیأت مدیره پرسپولیس را قبول نکند و دست رد به سینه وزارتخانه بزند. داورزني چند روز پیش هم اعالم کرده بود که کسي حاضر نیست عضو هیأت مدیره پرسپولیس شود و حاال همه منتظرند ببینند چه کساني این مسئولیت را قبول ميکنند. مدیریت باشگاه پرسپولیس نیازمند افراد کاربلد است تا گرهاي از مشکالت زیاد این تیم باز کند اما در چند سال اخیر شاهد حضور افراد نهچندان کاربلد در هیأت مدیره پرسپولیس هستیم که همین موضوع باعث شده که طاهري تك و تنها به دنبال حل مشکالت تیم باشد. به هر حال بهتر است حاال که اعالم اعضاي هیأت مدیره پرسپولیس به تأخیر افتاده است مسئوالن وزارت ورزش و جوانان بررسي دقیقتري انجام بدهند و افراد مؤثر را براي هیأت مدیره پرسپولیس انتخاب کنند. گفته ميشود جعفر کاشاني، گرشاسبي و طاهري در هیأت مدیره پرسپولیس باقي ميمانند و زادمهر و گلزاده جاي خود را به نفرات جدید ميدهند. علي پروین، بیژن ذوالفقارنسب، منتقمي و عضو هیأترئیسه مجلس گزینههاي هیأت مدیره جدید پرسپولیس هستند که حضور این گزینهها در باشگاه پرسپولیس هنوز تأیید نشده است. البته مدتي پیش اعالم شد که وزارت ورزش و جوانان قصد دارد طاهري را کنار بگذارد و نبي را جایگزین سرپرست باشگاه کند اما مسئوالن با اعتراض هواداران از مواضع خود کوتاه آمدند و بیان کردند که همچنان از طاهري حمایت ميکنند و وي در لیست جدید هیأت مدیره پرسپولیس حضور دارد. به هر حال پرسپولیس این روزها با مشکالت زیادي از جمله بدهي میلیاردي به ژوزه و دستیارانش و اعتراض بازیکنان به پرداخت نشدن پاداشهایشان مواجه است و بهتر است مسئوالن وزارت ورزش و جوانان هرچه سریعتر هیأت مدیره پرسپولیس را انتخاب کنند تا تیم حاضر در لیگ قهرمانان آسیا بتواند با آرامش خاطر به مصاف حریف متمول عربستاني خود برود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.