دکتر دایی کل سازمان سنجش را زیر سئوال برد!

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

علی دایی مصاحبه جالبی کرده است. خبرنگار از او پرسیده آیا دکتری قبول شدی؟ او هم که اسفندماه سال قبل کنکور داده و بعد برای مصاحبه رفته است ، گفته بله و قرار است بزودی در یکی از دانشگاه های شهر تهران ، در رشته روانشناسی ورزش سر کالس بروم. این اتفاقی است که احتماال می افتد. ممکن است رتبه علی دایی خیلی خوب بوده باشد و در مصاحبه هم به او گفته باشند خیلی خوب بودی اما استاد در شرایطی خودش را دانشجوی دوره دکتری معرفی کرده که نتایج دکتری امسال تازه شهریورماه اعالم می شود. حاال یا دکتر دایی از عالم غیب خبر داشته یا در سازمان سنجش به معروف ها می گویند زودتر که قبول شده اند! درحالی که تقریبا همه منتظر اعالم نتایج هستند ، علی دایی حاال حتی دانشگاهی که قرار است آنجا بخواند را هم می شناسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.