چرا مهدي طارمي کفش طالیش را به باشگاه هدیه داد؟

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

مهدي طارمي به عنوان آقاي گل رقابتهاي لیگ برتر کفش طالي خودش را دریافت کرد و بالفاصله پس از این اتفاق جایزهاش را تقدیم باشگاه پرسپولیس کرد. جالب اینجاست که طارمي بر خالف مصاحبهها و متنهایي که از خود منتشر کرده بود از مدیریت باشگاه تشکر کرد تا خیليها عنوان کنند کدورت او با مسئوالن باشگاه تمام شده است اما در واقع اینطور نبود! بر اساس اخبار کسب شده، طارمي براي حفظ ظاهر و به سفارش بعضي از دوستان مشترك این کار را انجام داده است. البته طارمي در مصاحبهاي که از او منتشر شده در راه موفقیتهایش از همه عوامل پرسپولیس به جز مدیریت تشکر کرد تا مشخص شود ناراحتي او از مسئوالن باشگاه کماکان ادامه دارد! طارمي اخیرا اعالم کرده به زودي حرفهایي ميزند تا همه بفهمند مدیران باشگاه چه بالیي بر سر او و امثال او آوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.