قائدي: امسال پدیده ميشوم!

قولي که پدیده استقالليها به هواداران داد

Tamashagaran Emrooz - - ورزش -

مهدي قائدي، پدیده فوتبال ایران که یکي از خریدهاي زودهنگام استقالليها بود امید زیادي دارد که بتواند این فصل درخشش خیرهکنندهاي در این تیم داشته باشد. او که عضو تیم ملي جوانان هم هست در مراسم انتخاب بهترینهاي لیگ برتر هم جایزه پدیده را از آن خودش کرد. این بازیکن بوشهري حاال که خودش را در دل هواداران جا کرده است امیدواري زیادي دارد که در بازي روز جمعه بتواند براي تیمش به میدان برود. البته مهدي یك قول هم به هواداران داده است، اینکه: «قول ميدهم که پدیده لیگ برتر هم بشوم.» قائدي بازي نخست استقالل برابر صنعت نفت را به خاطر محرومیت از دست داد و هنوز معلوم نیست که اجازه بازي به او براي بازي دوم داده ميشود یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.