تمام بانكها روز شنبه تعطيل هستند

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

به دنبال تعطيلي روز شنبه به مناسبت تحليف رياست جمهوري، تمامي شعب بانكهاي دولتي و خصوصي در تهران نيز تعطيل خواهد بود. روز شنبه همزمان با ۴۱ مردادماه، مراسم تحليف رياست جمهوري برگزار ميشود و در اين شرايط هيأت دولت اعالم كرد كه براي ايجاد تسهيالت الزم در رفت و آمدهاي هيأتهاي خارجي و رفاه حال شهروندان تهراني، كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي تعطيل خواهند بود. البته اورژانسها و نهادهاي امدادي از اين تعطيلي برخوردار نشدند. در مورد بانكها شرايط بدين گونه بود كه بانكهاي دولتي مشمول تعطيلي اعالم شده از سوي هيأت دولت قرار گرفتند، ولي در مورد بانكهاي خصوصي تكليف آنها نامشخص بود، چراكه خود بايد در اين مورد تصميمگيري ميكردند. اين در حالي است كه براساس آخرين نتيجه جلسهاي كه ساعاتي پيش برگزار و كانون بانكهاي خصوصي در مورد آن تصميم گرفت، قرار شد كه روز شنبه اين بانكها نيز تحت شرايطي تعطيل باشند. آنطور كه جمشيدي، دبير كانون بانكهاي خصوصي، به ايسنا اعالم كرده است حدود ۱۲ بانك و مؤسسه خصوصي روز شنبه در تهران به همراه بانكهاي دولتي تعطيل هستند اما بنا بر توضيحات او، اوال تعطيلي روز مراسم تحليف خاص شعب بانكها خواهد بود اما مسئوليني هستند تا بتوانند امور مربوط با مشتريان و مسائل شهرستانها را پيگيري كنند. همچنين براساس اختيار و مجوزي كه نيروي انتظامي به بانكها خواهد داد، آنها بايد شعب كشيك را در مناطقي كه مجوز آن را دريافت ميكنند فعال كنند. از سوي ديگر بايد بانكها متعهد باشند كه پول الزم را به تمامي دستگاههاي خودپرداز خود در تهران تزريق كنند تا در اين رابطه هيچ مشكلي براي مشتريان بانكها ايجاد نشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.