كاهش ۰3 درصدي تعرفههاي فعلي اينترنت

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با اشاره به اينكه براي گذار از سرويسهاي حجمي به سرويسهاي اتصال محور دو گام در نظر گرفته است، گفت: «در گام دوم كه ظرف چند ماه آينده اجرا ميشود، عمال محدوديت در استفاده از ترافيك داخلي برداشته ميشود.» صادق عباسي شاهكوه، معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، درباره تعرفههاي جديد اينترنت موسوم به تعرفههاي اتصالمحور كه در كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تصويب رسيده است، گفت: «براي گذر از سرويسهاي حجمي به سرويسهاي اتصال محور در بخش دسترسي ثابت دو گام در نظر گرفته شده است، تعرفههاي اعالم شده قدم اول محسوب ميشود.» او با اشاره به اينكه در همين گام، تعرفههاي اعالم شده تا ۰۳ درصد نسبت به تعرفههاي فعلي كاهش دارد، افزود: «اين تعرفهها همچنين حداقل سرعت را براي دسترسي به شبكه ملي اطالعات تعريف كرده كه افزايش كيفيت را نيز به دنبال دارد.» عباسي با تأكيد بر اينكه گام نهايي ظرف چندماه آينده با تنظيم تعرفههاي انتقال داخلي و افزايش ظرفيتها برداشته خواهد شد، اظهار كرد: «در آن صورت ترافيك داخلي تا ۰۱ برابر هم قابل افزايش است تا هم از نظر قيمت كاهش داشته باشيم و هم در دسترسي به ترافيك داخلي عمال محدوديت حجم برداشته شده باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.