پيشبيني وضعيت بازار طال تا آخر سال

Tamashagaran Emrooz - - بازار -

عبادا... محمدولي، رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طال و جواهر در مورد نوسانات بازار دالر و طال طي يك ماه گذشته اظهار داشت: «قيمت طال هنوز هم به قيمت واقعي خود نرسيده است و تا پايان امسال و ابتداي سال آينده بهاي طال افزايش خواهد يافت.» رئيس انجمن صنفي كارفرمايان صنعت طال و جواهر افزود: «با توجه به وضعيت و جايگاه اين كاالي سرمايهاي، بهاي طال نسبت به ساير كاالها مسلما رشد بيشتري خواهد كرد.» او با اشاره به بهاي طال خاطر نشان كرد: «هماكنون بهاي هر گرم طال ۷۱۱ هزار تومان است كه در آيندهاي نزديك به ۰۳۱ تا ۰۴۱ هزار تومان خواهد رسيد.» محمدولي افزود: «با توجه به افزايش سرمايهگذاريها در بورس آمريكا و همچنين جديتر شدن بحث تحريمها و افزايش تنش سياسي در كرهشمالي بر سر ساخت موشك، شاهد افزايش نرخ دالر طي يك ماه گذشته بوديم و دالر از كانال ۰۰۷۳ تومان به كانال ۰۰۸۳ تومان وارد شد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.