قتل دختر تنها در هجوم مزاحمان خياباني

پليس جنايي تهران فاش كرد

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مهدی رسولی- چهار پسر شيطانصفت كه ميخواستند دختري را به زور سوار پژويشان كرده و به خلوتگاه ببرند دست به جنايتی خونين زدند. دختر تنها كه با ديدن مزاحمان، وحشتزده شده بود در برابر آنها مقاومت كرد و همين كافي بود تا هدف ضربات چاقو قرار گرفته و كشته شود.

دختر نيمهجان ساعت 5۴:۱۱ دقيقه شب ششم مردادماه سال جاري شاهدان يك مزاحمت خونين با پليس 0۱۱ تهران و اورژانس تماس گرفتند. وقتي اكيپي از كالنتري ۱0۱ تجريش و آمبوالنس اورژانس خود را به خيابان وطنپور منطقه اندرزگو رساندند پيكر خونآلود و نيمهجان دختري را ديدند كه روي زمين افتاده بود و رهگذران دور او جمع شده بودند. همزمان با انتقال دختر جوان به بيمارستان، مأموران تجسس كالنتري به تحقيقات ميداني دست زدند و از رهگذران شنيدند سرنشينان جوان يك پژو 206 سفيدرنگ به زور ميخواستند دختر جوان را سوار ماشين كنند و وقتي نتوانستهاند با عصبانيت او را با چاقو هدف قرار داده و گريختهاند. مرگ در بيمارستان يك روز از اين حادثه خونين گذشته بود كه تيم پزشكي بيمارستان در گزارشي به كالنتري ۱0۱ تجريش اعالم كرد دختر جوان با وجود اقدامات ويژه و جراحيهاي اورژانسي بهخاطر خونريزي شديد به كام مرگ فرو رفته است. تحقيقات جنايي مرگ دختر جوان روند پيگيري پليسي را وارد مرحله جنايي كرد و تيمي از اداره 0۱ ويژه قتل پليس آگاهي پايتخت با دستور بازپرس شعبه دوم دادسراي امور جنايي تهران وارد عمل شدند تا شياطين پژوسوار را رديابي كنند و پرده از راز اين قتل بردارند. جزئيات جنايت كارآگاهان جنايي در نخستين اقدام با حضور در صحنه جنايت به تحقيق از شاهدان صحنه درگيري مرگبار پرداختند. شاهدان در اظهاراتي مشابه گفتند كه سرنشينان يك 206 سفيدرنگ قصد سوار كردن دختر جوان را داشتهاند كه دختر جوان با آنها درگير شده و در ادامه سرنشينان پژو او را با ضربات چاقو هدف قرار دادهاند و به سرعت پا به فرار گذاشتهاند. يكي از شاهدان به كارآگاهان گفت: «ساعت 03:۱۱ دقيقه شب حادثه متوجه صداي كمك خواستن زني از خيابان شدم؛ زماني كه از پنجره به داخل خيابان نگاه كردم، دختر جواني را ديدم كه با سرنشينان جوان يك پژو سفيدرنگ درگير شده است.» وي افزود: «بالفاصله براي كمك به زن جوان از ساختمان بيرون دويدم اما سرنشينان پژو 206 گريخته بودند. دختر جوان هم خونآلود در كنار خيابان روي زمين افتاده بود. بالفاصله با پليس 0۱۱ و اورژانس تماس گرفتم و آنها را در جريان قرار دادم.» انگيزه شيطاني كارآگاهان براي افشاي انگيزه عامالن جنايت به بررسي اموال دختر جوان پرداختند و با توجه به اينكه هيچ چيز از اموال مقتول به سرقت نرفته بود دريافتند كه فراريها نيتي براي سرقت نداشتهاند و ميخواستند دختر جوان را با انگيزهاي شيطاني سوار خودرويشان كرده و با خود به خلوتگاه ببرند. ردپاي شياطين كارآگاهان جنايي در ادامه تجسسهاي ميداني توانستند دوربينهاي مداربسته محدوده قتلگاه دختر جوان را شناسايي كنند و براي به دستآوردن مشخصات اتومبيل به بازبيني فيلمهاي ضبط شده پرداختند. خيلي زود تيم تحقيق با بهرهگيري از تصاوير به دست آمده از دوربينهاي مداربسته موفق به شناسايي پژو 206 سفيد رنگ عامالن جنايت شد كه با سرعت جنونآميزي محل قتل دختر جوان را ترك كرده بود. بازداشت 4 جوان شوم كارآگاهان جنايي با شناسايي صاحب پژو 206 در ورامين كه جوان ۱2 سالهاي به نام «غالمرضا. ت» بود آن را تحت تعقيب قرار دادند تا اينكه روز نهم مرداد ماه سال جاري و دقيقا 72 ساعت بعد از جنايت خونين، غالمرضا كه پشت فرمان در حال تردد در محدوده جنوب شرق تهران بود خود را در محاصره پليس ديد و بدون اينكه بداند در ماجراي قتل دختر جوان تحت پيگرد است بازداشت شد. اين پسر جوان در بازجوييها ابتدا اصرار به بيگناهي داشت اما وقتي ماشين خود را در فيلمهاي دوربين مداربسته محدوده قتل ديد دوستانش را لو داد و رازگشايي كرد. با راهنماييهاي غالمرضا مأموران توانستند خانه و پاتوقهاي سه همدست او به نامهاي مبين، مهدي و مسعود را شناسايي و در عملياتهاي همزمان همگي را دستگير كنند. اعتراف غالمرضا و سه دوستاش كه با هم روبهرو شدند چارهاي جز اعتراف نديدند و جزئيات قتل دختر جوان را فاش كردند. غالمرضا گفت: «من و سه دوستم با ماشين در خيابانها ميچرخيديم. تصميم داشتيم تفريح كنيم كه ناگهان دختر تنهايي را در تاريكي ديديم و سراغش رفتيم.» وي افزود: «هرچه به اين دختر اصرار كرديم سوار ماشين شود نپذيرفت و مقاومت كرد، تا اينكه عصباني شديم و با چاقو كه ابتدا قصد ترساندن دختر را داشتيم ضرباتي به ران پا و دست او زديم. اصال تصور نميكرديم دختر جوان كشته شود. وقتي ديديم مردم در محل جمع شدهاند از ترس با سرعت فرار كرديم.» قاتل اصلي كيست؟ در اين بازجوييها چهار دوست در اينكه چه كسي قاتل اصلي و چاقوكش بوده است پنهانكاري كرده و هركدام ديگري را مقصر ميدانند. از اينرو با دستور بازداشت موقت بازپرس جنايي هر چهار متهم در اختيار پليس ويژه قتل هستند تا عامل اصلي قتل و ديگر اقدامات تبهكارانه شياطين فاش شود.

غالمرضا و سه دوستاش كه با هم روبهرو شدند چارهاي جز اعتراف نديدند و جزئيات قتل دختر جوان را فاش كردند. غالمرضا گفت: «من و سه دوستم با ماشين در خيابانها ميچرخيديم. تصميم داشتيم تفريح كنيم كه ناگهان دختر تنهايي را در تاريكي ديديم و سراغش رفتيم.» وي افزود: «هرچه به اين دختر اصرار كرديم سوار ماشين شود نپذيرفت و مقاومت كرد، تا اينكه عصباني شديم و با چاقو كه ابتدا قصد ترساندن دختر را داشتيم ضرباتي به ران پا و دست او زديم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.