قتل عروس در حمله خونين داماد خشمگين

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

داماد خشمگين كه با پدر زنش درگير شده بود به قتل خونيني دست زد. اين مرد با چاقو به سمت همسر و مادرزنش حمله كرد و هردو را هدف ضربات جنونآميز قرار داد.

وقتي داماد خشن از تكاپو افتاد همه ديدند عروس خانم ديگر نفس نميكشد و مادرش نيمهجان روي زمين افتاده است.

ساعت 22 دوشنبه شب ۹ مرداد ماه سال جاري اهالي خيابان ميرزاده در نبرد جنوبي وقتي صداي درگيري در خانهاي را شنيدند با نگراني با پليس 0۱۱ تماس گرفتند. هنوز دقايقي نگذشته بود كه اين گزارش در اختيار مأموران كالنتري 23۱ نبرد قرار گرفت.

مأموران در اين خانه حاضر شده و با صحنه هولناك مادر و دختر كه غرق خون روي زمين افتاده بودند روبهرو شدند.

در اين مرحله زن جوان و مادرش كه با مرگ دستوپنجه نرم ميكردند توسط امدادگران اورژانس به بيمارستان منتقل شدند و عامل اين درگيري خونين كه داماد خانواده بود نيز در صحنه قتل دستگير شد.

پرستو 25 ساله و مادر 3۴ سالهاش روي تخت بيمارستان تحت درمان قرار داشتند اما زن جوان كه هدف ضربات زياد چاقوي شوهرش قرار گرفته بود تسليم مرگ شد و همين كافي بود تا ماجراي جنايت خونين همسركشي به بازپرس مرادي مخابره شود.

در اين مرحله بازپرس مرادي از شعبه دوم دادسراي امورجنايي تهران دستور داد تا تيمي از مأموران پليس آگاهي تهران براي تحقيقات و بررسي انگيزه مرد همسركش وارد عمل شوند.

شفيق ۱3 ساله كه در همان صحنه جرم دستگير شده بود به مأموران پليس آگاهي تهران گفت: «چندي پيش خانواده همسرم اصرار كردند كه براي ادامه زندگي از افغانستان به تهران بياييم. من نيز مجبور شدم همراه زنم و خانوادهاش به اينجا بيايم.»

وي افزود: «وقتي به ايران رسيديم پدرزنم يك خانه اجاره كرد و همگي به آن خانه رفتيم اما پدرزنم مانع ورود من به خانهاش شد. او ميگفت كه بايد بروم دنبال زندگي خودم و هر وقت توانستم خانهاي اجاره كنم برگردم و همسر و فرزندانم را به خانه خودم ببرم.»

عامل جنايت خونين ادامه داد: «اين درحالي بود كه من نميخواستم به ايران بيايم و به اصرار آنها بود كه وارد ايران شدم و از پدرزنم خواستم كه يك مدت به من وقت دهد تا بتوانم خانه تهيه كنم و در اين مدت كنار آنها باشم اما او مخالفت ميكرد و حتي مانع ديدار من و همسر و فرزندانم میشد.» جوان افغان ادامه داد: «شب حادثه براي ديدن همسرم به خانه پدرزنم رفته بودم كه بر سر رفتن من به آنجا با مادرزنم درگير شديم. من از شدت عصبانيت كنترلم را از دست دادم و به آشپزخانه رفتم و با برداشتن چاقو ابتدا مادرزنم را هدف ضربه چاقو قرار دادم. در ادامه پرستو به سمتم حمله كرد كه در آن لحظه نفهميدم چند ضربه به او زدم كه خيلي زود پليس سر رسيد و همسر و مادرزنم را به بيمارستان منتقل كردند.»

مرد هسركش گفت: «همه اين اتفاقات و اختالفات از زماني صورت گرفت كه به ايران آمديم و پدرزنم مانع ديدار من با همسر و دو فرزندم شد.»

بنا به اين گزارش، با دستور بازپرس مرادي اين قاتل در اختيار مأموران اداره 0۱ پليس آگاهي تهران قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.