همسرم را كشتم چون گفت پدرت چوپان است

Tamashagaran Emrooz - - حوادث -

مرد جوان كه همسرش را به خاطر توهين به پدر چوپانش كشته بود ديروز پاي ميز محاكمه ايستاد. آنها گفتند اگرچه رئيس قوه قضاييه از طرف نوه خردسالمان درخواست ديه كرده است اما حاضريم تفاضل ديه و سهم نوهمان را بپردازيم تا دامادمان قصاص شود.

در جلسه رسيدگي به اين پرونده كه ديروز در شعبه دوم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي محسن زالي بوئيني و با حضور يك مستشار تشكيل شد نماينده دادستان كيفرخواست را خواند. وي گفت: «علي 35 ساله متهم است پاييز سال 3۹ همسر 28 سالهاش به نام مريم را در خانهشان در دماوند كشته است. اكنون با توجه به شرايط پرونده رئيس قوه قضاييه از طرف فرزند خردسال قرباني براي وي ديه خواسته است.»

سپس متهم در جايگاه ايستاد و گفت: «در يك ريختگري كار ميكردم و از صبح زود تا شب سر كوره شيرآالت بودم و باجناقم هفته ای چندبار شبها به خانه ما می آمد و من به خاطر خستگی از او خواستم كه عصرها به خانه مان بيايد و همين باعث اختالف من و همسرم شد.» وي ادامه داد: «باجناقم مهماني گرفته بود اما ما را دعوت نكرده بود و همسرم به همين خاطر مدام از من گاليه ميكرد تا اينكه در اوج عصبانيت به من گفت چون پدرت چوپان بوده من اليق زندگي با تو نيستم و به پدرم توهين كرد.» مرد همسركش گفت:« به همين خاطر از شنيدن حرفهاي همسرم عصباني شدم و گلويش را فشار دادم. من به حياط خانه رفتم اما وقتي برگشتم متوجه شدم همسرم نفس نميكشد. ترسيده بودم؛ به همين خاطر دست و پاي جنازه را بستم و آن را درون گوني گذاشتم. من جنازه را با موتورم به يك مزرعه ذرت در حاشيه دماوند بردم و آنجا رها كردم. در پايان اين جلسه هيأت قضايي وارد شور شد تا رأي صادر كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.