حركت برلبه تيغ

جلسه تفهیم اتهام پرونده مالیاتي رونالدو برگزار شد

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

كريستيانو رونالدو سرانجام در دادگاهي كه به خاطر پرونده مالياتي وي تشكيل شده شركت كرد. او در جلسه دادگاه چيزي گفت كه براي رسانهها بسيار قابل توجه بود: او خطاب به قاضي پرونده گفت كه شما مرا متهم كردهايد چون ميدانيد من يك ستاره هستم. به اين ترتيب او اتهام فرار مالياتي و پرونده ‪۱ ۳۱.‬ ميليون پوندي خود را به نوعي پاپوشي براي تخريب شخصيتش عنوان كرد. اين ستاره تيم رئالمادريد كه حاال ۲۳ ساله است توسط دادرسان دادگاه اسپانيا به مدت ۰۹ دقيقه مورد بازجويي قرار گرفت و پيش از تشكيل دادگاه اصلي تفهيم اتهام شد. با اينكه كل اين جلسه پشت درهاي بسته و به شكل غيرعلني برگزار شد، بالفاصله گزارشهايي مخابره شد مبني بر اينكه رونالدو مقابل قاضي ايستاده و گفته است: «مرا به دادگاه احضار نميكرديد اگر نامم كريستيانو رونالدو نبود. فقط چون رونالدو هستم اين پرونده را برايم تشكيل دادهايد.» البته قاضي پرونده، يعني مونيكا گومز فرر بالفاصله به تندي به او پاسخ داده و گفته است: «شما داريد اشتباه ميكنيد.

تعداد زيادي از آدمهايي كه سرشناس نيستند هم پيش از اين همين جايي ايستادهاند كه شما ايستادهايد.» اين قاضي اسپانيايي همچنين براي تفهيم اتهام به رونالدو گفته است: «شما تحت بازجويي و تحقيق قرار گرفتهايد به خاطر يك جرم اقتصادي كه بر مبناي شواهد و مداركي كه در اختيار ماست شما را متهم ساخته است و وظيفه من هم اين است كه به آن رسيدگي كنم و حكمي درباره اتهام شما صادر كنم.» انتظار ميرفت كريستيانو رونالدو پس از پايان جلسه دادرسي در مورد آنچه در اين جلسه گذشت اظهارنظري داشته باشد اما او بالفاصله پس از ختم دادرسي خودش را به پاركينگ زيرزميني دادگاه واقع در پوزوئلو دو آالركون رساند و از دسترس خبرنگاران دور شد. كريستيانو رونالدو از بدو تشكيل اين پروند تأكيد داشته كه هرگز اظهارنامههاي مالياتي خود را مخفي نكرده است. اقامه دعوا و آغاز پيگرد قانوني رونالدو تحت اين عنوان آغاز شده است: «سود ناشي از كارهاي تجاري شركتي كه در سال ۰۱۰۲ توسط او تاسيس شده است، و درآمدي كه از اين طريق در اسپانيا به دست آورده، و نيز ميزان درآمدش از فروش حقوق استفاده تبليغاتي از عكسهايش از مأموران مالياتي اسپانيا مخفي نگه داشته شده است.» مقامات اسپانيا مدعي هستند كه اين عمل به خواسته خود او و آگاهانه صورت گرفته است و مطابق قانون مالياتي اين كشور، نقض آشكار مقررات تلقي ميشود.

كريستيانو رونالدو يك شب پيش از اين جلسه دادرسي گفته بود: «مقامات مسئول اداره ماليات اسپانيا جزئيات درآمدهاي مرا نيز ميدانند، چون من فهرست تمام گردشهای مالي خودم را در اختيار آنها ميگذارم. من هرگز در اظهارنامههاي مالياتي خودم دست نبردهام و كال كوچكترين عالقهاي هم به مخفيكاري و فرار مالياتي ندارم و قصدش را هم نداشتهام.» اين ستاره پرتغالي اظهار كرده كه اساسا ساختار خاصي براي مديريت درآمدهاي ناشي از فروش حق استفاده تبليغاتي از تصاويرش را ندارد و از زماني كه در سال ۰۱۰۲ از منچستريونايتد به رئالمادريد آمده است، بر اساس مشاورههايي كه با كارشناسان انگليسي داشته، همان روند قانوني و بدون خدشهاي را كه در بريتانيا داشته، ادامه داده است.

وضعيت رونالدو را بايد وضعيتي چون حركت بر لبه تيغ تلقي كرد. اگر اين پرونده به دادگاه عالي فرستاده شود و قضات آن كريستيانو رونالدو را در اين زمينه مجرم بدانند، او بايد دستكم ۸۲ ميليون پوند جريمه پرداخت كند و انتظار سه سال و نيم زندان را داشته باشد. به اين ترتيب و با توجه به سن و سال او، چنين حكمي را بايد به منزله پايان دوران حرفهاي فوتبالش تلقي كرد. اين در حالي است كه از رونالدو به عنوان پردرآمدترين ورزشكار دنيا نام برده ميشود. در ماه نوامبر گذشته، او قراردادي مجدد با باشگاه رئالمادريد بست و حضور خود در اين تيم را تا سال ۱۲۰۲ تمديد كرد. ارزش اين قرارداد سالي ۳۴ ميليون پوند است كه حقوق و پاداشهاي خاص را نيز در برخواهد گرفت. البته اين مبلغ مشتمل بر دهها ميليون پوندي نيست كه رونالدو از طريق مدلينگ، داد و ستدهايش با اسپانسرهاي مختلف و قرارداد مادامالعمرش با كمپاني نايك (كه در سال ۳۰۰۲ تنظيم شده و ارزشي بالغ بر يك ميليارد پوند دارد) كسب ميكند.

در بدو اعالم اين اتهام، كريستيانو رونالدو تصميم به ترك باشگاه رئالمادريد و خروج از اسپانيا گرفت. اين خبر ابتدا در رسانههاي كشورش، پرتغال منتشر شد. گفته ميشد اين تصميم در پي اختالفات او با مقامات مالياتي اسپانيا و اتهام فرار مالياتي اتخاذ شده است. رونالدو با يك شكايت مالي از سوي مقامات اسپانيا روبهرو شد كه معتقدند اين ستاره طي سالهاي ۱۱۰۲ تا ۵۱۰۲ ميالدي، حدود ۵۱ ميليون يورو را در گريزگاههاي مالياتي پنهان كرده است. رسانههاي پرتغال ميگفتند او از اين اتهام عميقا سرخورده شده است. رونالدو رئيس باشگاه رئالمادريد را در جريان اين تصميم خود قرار داده بود و احتمال ميرفت كه او اين باشگاه را به مقصد منچستريونايتد يا پاريسنژرمن ترك كند. در فهرست درآمدهاي او حدود ۲۳ ميليون دالر بابت بستن قراردادهاي تجاري با نايكي و تگ هوير حاصل شده است. داشتن قرارداد با شركتهايي مانند هربااليف، كسترول، سامسونگ و كي اف سي، از ديگر فعاليتهاي تجاري رونالدو به شمار ميرود، اما عمده ولخرجي او در حوزه اتومبيل است. رونالدو كه از عالقهمندان به رانندگي و صنعت خودرو است، عالوه بر داشتن مازراتي، يك دستگاه المبورگيني آونتادور ۰۰۳ هزار دالري نيز دارد. بنتلي، پورشه، مرسدس و ديگر ماشينها نيز در پاركينگ منزل او ديده ميشوند. او در وياليي به ارزش بالغ بر هفت ميليون دالر (ساخته شده به دست خواكين تورس) كه در منطقه الفينچاي مادريد قرار دارد، زندگي ميكند. البته وي در سال ۵۱۰۲ نيز آپارتماني ‪۵ ۸۱.‬ ميليون دالري را در برج ترامپ (منهتن) خريداري كرد.

با اينكه كل اين جلسه پشت درهاي بسته و به شكل غيرعلني برگزار شد، بالفاصله گزارشهايي مخابره شد مبني بر اينكه رونالدو مقابل قاضي ايستاده و گفته است: «مرا به دادگاه احضار نميكرديد اگر نامم كريستيانو رونالدو نبود. فقط چون رونالدو هستم اين پرونده را برايم تشكيل دادهايد.» البته قاضي پرونده، يعني مونيكا گومز فرر بالفاصله به تندي به او پاسخ داده و گفته است: «شما داريد اشتباهميكنيد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.