رد درخواست ۰۰1 ميليون يورويي بارسلونا

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

مسئوالن باشگاه ليورپول براي چندمينبار پياپي درخواست باشگاه بارسلونا مبني بر جذب فيليپ كوتينيو را رد كردند. درست عين همان كاري كه مسئوالن باشگاه پاريسنژرمن در قبال بارساييها انجام دادند. يعني ايستادن در برابر خروج ماركو وراتي. اگر از مشكل بارسا در جذب بازيكن از تيمهاي مختلف عبور كنيم به اين ميرسيم كه رقم پيشنهادي اين تيم براي كوتينيو بسيار باال است. آنها در آخرين پيشنهادي كه به انگليس فرستادند، صحبت از ۰۰۱ ميليون يورو كردند. گرت بيل چند سال قبل با همين قيمت از تاتنهام به رئالمادريد رفت و گرانترين بازيكن جهان شد. البته كه االن پوگبا چنين عنواني را دارد. در هر حال ليورپوليها سياست عجيبي را پيش گرفتهاند. آنها كه در فصل نقلوانتقاالت تا به اينجا فقط سه بازيكن جذب كردهاند كه اتفاقا تنها يكيشان سرشناس است، خيلي به فكر تقويت توان مالي خودشان نبودند. يورگن كلوپ در فصل نقلوانتقاالت محمد صالح را از رم به جمع بازيكنانش اضافه كرده است. آندره رابرتسون از هالسيتي آمده و دومينيك سوالنكه

نيز از چلسي. همه اينها در حالي است كه لكلكها چندين سال است در خط دفاعي و دروازه مشكل دارند. بدونشك براي نفروختن كوتينيو ميتوان اين استدالل را آورد كه او در كنار فرمينيو و محمد صالح ميتواند يكي از سرعتيترين خط حملههاي فصل را بسازد اما در مقابل ۰۰۱ ميليون يورو هم اصال مبلغ كمي نيست. از نظر اقتصادي هم كه به ماجرا نگاه شود، ليورپوليها ميتوانند با فروش كوتينيو يك دروازهبان و البته يك جانشين خوب براي خودش در خط حمله پيدا كنند، ولي فعال تأكيد كلوپ و مسئوالن باشگاه روي حفظ اين ستاره برزيلي است. البته كه چندي پيش در خبرها آمد نيمار، در صورت پوشيدن پيراهن پاريسنژرمن در تالش خواهد بود كه هموطن برزيلياش يعني كوتينيو را نيز به اين تيم ببرد. بايد ديد اگر چنين پيشنهادي از سوي مديران متمول پياسجي ارائه شود، باز هم پاسخ ليورپوليها منفي خواهد بود؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.