ارثيه استيو جابز، در خدمت گسترش بازار رسانهاي

Tamashagaran Emrooz - - بی‌نالملل -

پس از مرگ بنيانگذار و مدير ارشد اجرايي شركت رايانهاي اپل، همه ميپنداشتند كه ارثيه ميلياردي او در راه توسعه تكنولوژي رايانه سرمايهگذاري خواهد شد. لورن پاول جابز، بيوه او، ولي راه ديگري را در پيش گرفته است. لورن پاول جابز، بيوه بنيانگذار اپل، امپراتوري رسانهاي خود را با خريد اكثر سهام مجله پرسابقه آمريكايي آتالنتيك گسترش ميدهد. بنا بر گزارش خبرگزاريها به نقل از ديويد برادلي، صاحب امتياز و مدير آتالنتيك كه نخستين شماره آن در سال ۷۵۸۱ منتشر شد، شركت امرسون كلكتيو متعلق به لورن پاول جابز بهزودي صاحب سهام باقيمانده اين مجله هم خواهد شد. برادلي، آتالنتيك را كه به مسائل سياسي، فرهنگي و اجتماعي ميپردازد در سال ۹۹۹۱ به مبلغ ۰۱ ميليون دالر خريد. او مينويسد كه سه فرزند ذكورش مايل به ادامه شغل او نيستند. تيراژ آتالنتيك در سال 6۱۰۲ به بيش از نيمميليون شماره رسيده و صفحه اينترنتي آن، نزديك به ۲۴ ميليون و ۰۰۳ هزار خواننده دارد. جفري گلدبرگ قرار است همچنان به عنوان سردبير، تحريريه آتالنتيك را اداره كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.