رد پاي «ژِن خوب» در سريال شهرزاد

موج هنرمندزادگان ادامه دارد. امیرحسین فتحي پاس طالیي پدر را گل ميكند؟

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

فاطمه پاقلعهنژاد- اميرحسين فتحي؛ او در دو قسمت اخير تبديل به خط اصلي قصه شهرزاد شده است. پسر كارگردان سريال محبوب دوشنبهها كه در بخشهايي از فصل اول هم چند قسمتي بازي داشت و البته حضورش واكنشهايي به همراه داشت، اين بار دوباره برگشته و قرار است يكي از شخصيتهاي فرعي اما كليدي قصه باشد. حضور پسر كارگردان، در نقش پررنگی كه قصه را پيش ميبرد، حتما حرف و حديث به همراه خواهد داشت! اين روزها ماجراي «ژن خوب»

استاد بزرگ تقريبا تمام سناريو و خط محوري قصه را عوض كرده بود كه پوالدش به چشم بيايد. كار به قدري باال گرفت كه دعوايي بزرگ ايجاد شد. «قاتل اهلي» كيميايي جنجالي به پا كرد. پرستويي و امير جديدي از كيميايي دلخور شدند و انتقاد كردند. منصور لشگري قوچاني كار را به دادگاه و دعواي سينمايي كشاند و در نهايت از فيلم هيچ استقبالي نشد. همه ماجرا هم اين بود كه كيميايي دوست داشت پسرش ستاره فيلمش باشد.

اين اولين بار نبود كه اسميها دوست داشتند شهرتشان را خرج بچههايشان كنند. كيميايي اما از همه بيشتر در اين مسير مايه گذاشت. كاري كه البته در فوتبال هم علي پروين و امير قلعهنويي سردمدارش بودند. آنها هم البد اعتقاد داشتند اگر پسرهايشان را دور خودشان نگه ندارند، ميروند در جامعه و معتاد ميشوند. كيميايي هميشه پوالدش را در قامت بهروز در كارهاي سابقش ميبيند و همين نگاه باعث شده يكي مثل احمد طالبينژاد از او انتقاد كند و هر بار كارشان به تهديد و شكايت و شكايتكشي برسد!

غير از كيميايي ميشود يك ليست بزرگ از كارگرداناني رديف كرد كه براي بچههايشان نقش خوب كنار گذاشتهاند. اين حتي به سالهاي اخير هم ارتباطي پيدا نميكند و قصهاش سر دراز دارد؛ حتي به قبل از انقالب برميگردد. حاال نميشود مثال استعداد خارقالعاده يكي مثل ليال حاتمي يا باران كوثري را ناديده گرفت يا مثال ايراد گرفت كه چرا در خانواده فروهرها، بچهها ميل به بازيگري داشتهاند اما در اين جمع، بازيگر ناموفق هم كم نبودهاند. مثال در كارهاي اخير داود ميرباقري، او اصرار زيادي داشت به بازي گرفتن از پسرش حامد. ميرباقري در «شاهگوش» يكي از نقشهاي كليدي را غير از مسئوليت دستياري كارگردان، به پسرش داده بود.

تالش او براي ستاره كردن پسر، با اينكه اتفاقا «شاهگوش» خيلي هم خوب ديده شد، به جايي نرسيد ولي باز هم حامد براي ميرباقري پسر باباست. شايد هم از نظر ميرباقري، حامد يك استعداد بينظير است كه ميتوانسته ستاره بزرگي در سينماي ايران باشد. اين حرفي است كه كيميايي بارها درباره پوالدش گفته و اعتقاد دارد اگر پوالد چوب پسر مسعود بودن را نميخورد االن براي خودش يك ستاره در سينماي ايران بود. جالب اينكه يكي مثل فريدون جيراني هم بارها اين حرف را تأييد كرده و گفته پوالد اگر از پدرش فاصله بگيرد، بازيگر خيلي خوبي ميشود.

نسل نوي اين آقازادههاي سينمايي اما اميرحسين فتحي است؛ پسر حسن فتحي. پسري كه در سالهاي پاياني دهه 80 براي ادامه تحصيل به مالزي رفته بود. در سالهايي كه خيليها از ايران به مالزي ميرفتند، او هم آنجا براي خودش يكي از پسران معروف و خوشتيپ كواالالمپور در كلوني ايرانيها بود.

با شروع «شهرزاد» و با تغييرات صورتگرفته در دولت، اندكي باز شدن فضاي كشور و چه بسا گرانيهاي ناشي از شوك دالر و مشكالت ويزای مالزی، اميرحسين هم به تهران برگشت، مثل خيليهاي ديگري كه ساكن مالزي بودند.

حسابي داغ است و هر جا ميروي يكي طعنهاي به جمله مشهور پسر محمدرضا عارف ميزند اما تنها كافي است سري بچرخاني تا همه جا اثرات اين «ژن خوب» را ببيني. اين روزها كه دليل موفقيت آقازادهها در همه حوزهها و اينكه چرا اينقدر راحت روي بورس هستند پيدا و مشخص شده، نمونههايش را راحتتر ميشود ديد. در همين سينما مثال، بزرگترين دعواي سال را بازي پوالد كيميايي در فيلم پدرش ايجاد كرد.

اينجا او كنار دست پدر ايستاد و به يك هنرپيشه تبديل شد. پدر برايش در فصل اول «شهرزاد» نقش يك پسر خوشتيپ را در نظر گرفته بود كه شيرين عاشقش ميشود. اتفاقا او نامش با اين كاراكتر حسابي هم سر زبانها افتاد و صحبتها درباره بازیاش هم كم نبود. بعد از چند قسمت كاراكتر او را از قصه خارج كردند گرچه پروندهاش باز ماند تا حاال كه دوباره به سريال برگشته و در فصل دوم جايگاهي محوريتر در قصه دارد.

انگار اين بار پدر براي پسرش سناريوي قويتري نوشته و برنامه ويژهتري دارد. اميرحسين البته در اين بازه چند سريال و فيلم هم كار كرده. كارگرداناني چون داود ميرباقري، بهروز شعيبي، بهرام بهراميان، فرزاد موتمن و خود حسن فتحي، افرادي هستند كه اميرحسين 24 ساله سابقه همكاري با آنها را داشته است. او در يك مصاحبه از رد كردن پيشنهاد مدلينگ گفته و اينكه فارغالتحصيل نمونه آموزشگاه سينمايي كارنامه است.

حاال، در اين روزها كه حسابي تب «ژن خوب» داغ است، در دو هفته اخير، او محور اصلي سريال شهرزاد شده و بايد قصه را پيش ببرد. آيا پدر برايش اينطور برنامهريزي

كرده كه پسر در «شهرزاد »2 به چشم بيايد؟ البته كار اميرحسين در اين يكي دو قسمت بد نبوده و توانسته نقشش را در بياورد. خودش در اين باره به تماشاگران امروز ميگويد: «راستش فعال خيلي زود است كه بخواهم درباره بازيام در سري دوم شهرزاد حرف بزنم. تازه نقش من در اين كار شروع شده و اميدوارم توانسته باشم خوب بازي كنم. باالخره سابقه من را خيلي ساده ميتوانيد پيدا كنيد. اينطور نيست كه فقط در كارهاي پدرم بازي كرده باشم. من خيلي تمايلي به حرف زدن و مصاحبه ندارم و فعال هم از شما ميخواهم بگذاريد قصه پيش برود. ممكن است در اين نقش موفق بوده باشم و ممكن است از پسش بر نيامده باشم اما االن خيلي زود است كه درباره اين كاراكتر و قصه قضاوت شود. خواهش ميكنم زمان بدهيد و ببينيد در ادامه چه اتفاقي ميافتد.»

او سعي ميكند خيلي معقول و منطقي پاسخ بگويد و خودش هم ترجيحش اين است كه قصه پيش برود و بعد كارش را قضاوت كنند. البته قبال هم در مصاحبهاي گفته بود شخصيتي مستقل از پدرش دارد اما باور اينكه او اگر پسر حسن فتحي نبود هم براي اين نقش انتخاب ميشد، كمي سخت است ولي حداقل بايد اميد داشت او بتواند نقش مهمي را كه بر عهدهاش گذاشته شده، درست بازي كند. كاري كه فرزندان خيلي از كارگردانان نامي موفق به انجامش نشدهاند. مثال همين كار اخير مهرداد فريد يعني «دعوتنامه» انتقادهاي بسياري را داشت و بازي دخترش در اين فيلم باعث شد حمالت به فيلم حتي به حدي برسد كه هنرپيشه نقش اول فيلم، حميد آذرنگ، هم از كار انتقاد كند.

درباره اميرحسين فتحي كه البته ويژگيهاي ظاهري بازيگر بودن را دارد، هنوز فضا خيلي منفي نيست اما بايد ديد او توانسته پاس گل طاليي پدر را وارد دروازه كند؟

كار اميرحسين در اين يكي دو قسمت بد نبوده و توانسته نقشش را در بياورد. خودش در اين باره به تماشاگران امروز ميگويد: «راستش فع ًال خيلي زود است كه بخواهم درباره بازيام در سري دوم شهرزاد حرف بزنم. تازه نقش من در اين كار شروع شده و اميدوارم توانسته باشم خوب بازي كنم. باالخره سابقه من را خيلي ساده ميتوانيد پيدا كنيد. اينطور نيست كه فقط در كارهاي پدرم بازي كرده باشم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.