ناظريها به قوچان برميگردند؟

از لغو كنسرت تا عذرخواهی و قول برگزاري مجدد

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

شهرام ناظري جمعه شب سختي را در قوچان گذراند. جايي كه ميخواست كنسرت «آواز پارسي»اش را از آنجا و از زادگاه حكيم ابوالقاسم فردوسي آغاز كند اما با درهاي پلمب شده سالن محل برگزاري كنسرت روبهرو شد. اين در حالي بود كه مثل اكثر كنسرتهايي كه لغو ميشوند، ناظريها براي اين كنسرت، همه مجوزهاي الزم را كسب كرده بودند و اين بار نه امام جمعهاي مخالفت كرده بود و نه نهادهاي امنيتي خاصي! تنها دادستاني شهر قوچان بود كه با بهانه ناامني سالن محل برگزاري كنسرت، از برگزاري اين مراسم جلوگيري كرد و كار شهرام ناظري استاد آواز ايران را به بيمارستان كشاند. اتفاقي كه حسابي اهالي هنر را نگران كرد و همزمانياش با لغو كنسرت حامد همايون در يزد و فريدون آسرايي در كرج، موجي از بدبيني درباره وزارت ارشاد و مجوزهايش كه توسط نهادهاي ديگر ناديده گرفته ميشوند را به وجود آورد. اين اتفاق تا جايي پيش رفت كه روز دوشنبه 500 نفر از اهالي موسيقي با انتشار نامهاي به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي خواستار برخورد با عاملين آن شدند. در اين نامه آمده است: «ما امضاكنندگان اين نامه برآنيم كه در خصوص اين وضعيت و عاملين و آمرين آن، بررسيهاي الزم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي انجام شده و عاملين و آمرين، هر كه هستند، از سوي مبادي ذيربط مورد پرسش و شكايت قرار گرفته و معرفي شوند. در همين راستا، انديشيدن تمهيداتي همچون ايجاد صندوق خسارت هنرمندان با هدف جبران بخشي از ضرر و زيان مادي حاصله نيز از ديگر خواستههاي اهالي موسيقي است، باشد كه از اين طريق بتوان حداقلهاي امنيت شغلي اهالي اين هنر شريف را تأمين كرد.»

غير از اهالي موسيقي اما در روزهاي گذشته، تعدادي از چهرههاي سياسي نيز نسبت به اتفاقي كه در قوچان رخ داد واكنش نشان دادهاند. علي مطهري نايبرئيس مجلس شوراي اسالمي، از شهرام ناظري خواست از دادستان قوچان شكايت كند. او در اين باره گفت: «چون اين اتفاق هم از نظر مالي و هم از نظر روحي به گروه ناظري و به مردمي كه براي تماشاي كنسرت او رفته بودند، خسارت زده، حق شكايت براي آنها محفوظ است.»

از سوي ديگر نماينده مردم شهر قوچان و فاروج هم در گفتوگويي با خبرگزاري خبرآنالين، از گروه شهرام ناظري و مردم قوچان عذرخواهي كرد. هادي شوشتري در اين باره گفت: «من به عنوان يك شهروند قوچاني و همينطور به عنوان نماينده مردم اين شهر در مجلس شوراي اسالمي به سهم خود از استاد شهرام ناظري و مردم فرهنگدوست قوچان عذرخواهي كرده و مراتب نارضايتي خود را از اين اتفاق اعالم ميكنم.» او همچنين ناامني سالن را تنها يك بهانه دانست و گفت: «آنچه به عنوان علت پلمب سالن عنوان شده است از نظر من بيشتر بهانه است چون لغو برنامههاي فرهنگي مانند كنسرتها به جرياني سريالي تبديل شده و هر چند وقت يك بار در يكي از شهرهاي ايران شاهدش هستيم.»

فرماندار قوچان هم روز گذشته در گفتوگويي با خبرگزاري تسنيم از برگزاري كنسرت «آواز پارسي» تا هفته آينده خبر داد و گفت: «موضوع لغو كنسرت موسيقي شهرام ناظري كه در چند روز اخير در سطح رسانهها مطرح شده اينگونه نبوده و بنده تاكنون هيچ نامه يا دستوري از فرد يا مدير صاحب نظر مبني بر مخالفت يا لغو اين كنسرت در شهرستان قوچان مشاهده نكردهام.»

اين اظهار نظرها از سوي نماينده و فرماندار شهر قوچان باعث شد تا دادستاني شهر قوچان بيانيهاي درباره علت پلمب سالن منتشر كند. در اين بيانيه همچنان ناامني سالن محل برگزاري كنسرت، دليل لغو آن اعالم شده و بيان شده كه در همان روز جمعه از دستاندركاران برگزاري كنسرت درخواست ميشود تا محل ديگري براي كنسرت انتخاب كنند كه اين مسئله با بيتوجهي آنها روبهرو ميشود و اتفاقات پس از آن يعني پشت در ماندن مردم و گروه ناظري و در نهايت بيمارستان رفتن شهرام ناظري پيش ميآيد.

همه اين اتفاقات اما در حوزه موسيقي كشور تازه هستند. اينكه براي يك بار هم كه شده لغو يك كنسرت موسيقي تا اين حد سر و صدا به پا كرده كه سياسيون درباره آن اظهار نظر كردهاند و اهالي موسيقي به وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي نامه نوشتهاند و اين فعاليتها تا جايي بوده كه باعث شده دادستاني شهر قوچان درباره كاري كه كرده توضيح بدهد و بيانيه صادر كند و از سوي ديگر، فرماندار شهر قول برگزاري كنسرت در هفته آينده را بدهد. همه اينها شايد اتفاقات اميدواركنندهاي باشند كه تا پيش از اين رخ نميداد و لغو كنسرت در شهرهاي مختلف يك رخداد عادي بود كه همه به راحتي و البته با افسوس از كنار خبرهاي مربوط به آن ميگذشتند. حال بايد ديد آيا شهرام ناظري كه از اين شهر شرقي كشورمان تجربه تلخي دارد، طبق گفته فرماندار شهر قوچان هفته آينده به اين شهر برميگردد و باالخره «آواز پارسي»اش را از زادگاه فردوسي بزرگ شروع ميكند يا نه؟ البته اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه كنسرت «آواز پارسي» يك سلسله اجرا براساس شاهنامه فردوسي است كه در شهرهاي مختلف برگزار خواهد شد و ناظريها در روزهاي نوزدهم و بيستم مردادماه در تهران و تاالر وزارت كشور اجرا خواهند داشت و شايد اين مسئله باعث شود آنها قيد اجرا در قوچان را بزنند تا در برنامههايشان به مشكل برنخورند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.