فیلمنامه قسمت جدید «بازي تاج و تخت» به سرقت رفت

Tamashagaran Emrooz - - فرهن ‌گ‌وهنر -

هكرها با حمله سايبري به شبكههاي رايانهاي اچبياو، در مجموع به 1/5 ترابايت اطالعات شامل اپيزودهاي پخشنشده تعدادي از سريالهاي اين شبكه تلويزيوني و همچنين فيلمنامه اپيزود بعدي (چهارم) «بازي تاج و تخت» دسترسي پيدا كردهاند. ظاهرا هكرها پيشاپيش اقدام به انتشار اپيزودهاي پخشنشده دو سريال «فوتباليستها» و «اتاق »104 كردهاند. رئيس و مديرعامل اچبياو در ايميلي خطاب به كارمندانش، حمله سايبري اخير را «ويرانگر، اضطرابآور و آزاردهنده براي همه ما» توصيف كرده است. «انترتينمنت ويكلي» اولين رسانهاي بود كه خبر اين حمله سايبري را منتشر كرد و بازنشر آن در شبكههاي اجتماعي به ويژه توييتر سروصداي زيادي به راه انداخت. بعدتر، شبكه اچبياو با انتشار بيانيهاي كه در اختيار «ورايتي» قرار داد، درستي اين خبر را تأييد كرد. بنابر توضيحاتي كه از سوي اين شبكه ارائه شده، مأموران قضايي بالفاصله وارد عمل شدهاند و تحقيقات گستردهاي در اين زمينه آغاز شده است. ريچارد پلپلر رئيس اچبياو نيز در ادامه ايميلي كه به كارمندانش ارسال كرده است، نوشته: «مشكلي كه پيشروي ماست متأسفانه در دنياي امروز بسيار مرسوم و رايج است.» هنوز هيچ گروه مشخصي مسئوليت اين حمله سايبري را بر عهده نگرفته است اما اين اولينبار نيست كه چنين دردسري از سوي هكرها براي اهالي هاليوود ايجاد ميشود. سال ،2014 گروهي از سارقان اينترنتي كه احتمال ميرود تحت حمايت كرهشمالي بودهاند به شبكههاي رايانهاي «سوني پيكچرز» نفوذ كردند و به دنبال آن، دهها هزار ايميل شخصي را به همراه فيلمنامهها و فايلهاي تصويري منتشر كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.