روحاني و اصالحطلبان مديون يكديگر نيستند

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

محسن صفایيفراهاني با تأکید بر لزوم داشتن نگاه ملي در جریان تشکیل کابینه، ميگوید: «دلیلي ندارد روحاني تحت فشار، کابینه را چینش کند.» کمتر از چند روز دیگر تا رونمایي از لیست کابینه دوازدهم زمان باقي مانده و همه چشمها به ساختمان پاستور خیره شده است تا مشخص شود فرماندهي وزارتخانههاي دولت دوازدهم را چه کساني تشکیل ميدهند. صفایي فراهاني ميگوید باید افرادي در دولت حضور داشته باشند که نگاهشان نگاهي محدود به دفتر نباشد. بنا به گفته او، نه اصالحطلبان مدیون روحاني هستند نه روحاني مدیون آنها. باید منافع جناحي در چینش کابینه کنار گذاشته شود. آنچه در ادامه ميخوانید خالصه مصاحبه این فعال اصالحطلب با خبرآنالین است.

کمتر از یک هفته دیگر حسن روحاني لیست کابینه دولت دوازدهم را به مجلس ارائه خواهد کرد به نظر شما یک کابینه قدرتمند چه ویژگيهایي باید داشته باشد؟

امروز كشور ما با مشكالت مختلفي دست به گريبان است و روابط بينالملل، وضعيت اقتصاد و معيشت مردم، ركود اقتصادي و همچنين مشكالت زيستمحيطي از پارامترهايي است كه در زندگي روزمره مردم تأثير مستقيم دارند؛ بر اين اساس كابينه بايد از ويژگيهايي برخوردار باشد كه ضمن شناخت نسبت به عرصههاي بينالمللي بتواند براي چهار سال آينده شرايط را به نحوي مهيا كند كه وضعيت ايران و جايگاه ايران بهتر از امروز باشد. مهم اين است كه وزرا بايد آمادگي براي چنين تغيير و تحولي داشته باشند.

به نظر من كسي كه قرار است مشكالت يك كشور با 80 ميليون جمعيت را حل كند نميتواند جناحي نگاه كند، لذا آنچه الزم است در مورد انتخاب افراد در نظر گرفته شود مسائل ملي است و چنانچه قرار باشد نگاه به كابينه نگاه جناحي باشد حال گرايش به هر جناحي كه باشد مطمئنا كشور از چنين موضوعي لطمه خواهد خورد.

اصالحطلبان نه در دوره اول سهمخواهي كردند و نه امروز به دنبال سهمخواهي هستند؛ آنچه مد نظرشان است و براي آنها اهميت دارد اين است كه منافع ملي حفظ شود و مشكالت كشور به حداقل برسد و مردم بتوانند در وضعيت و شرايط بهتري زندگي كنند. لذا آنچه اصالحطلبان به دنبال آن هستند اين است كه مصلحت مردم و كشور تأمين شود نه اينكه اين شخص در كابينه قرار داده شود يا فالن فرد در كابينه نباشد.

شايد ما تصور كنيم فردي براي يك منصب بسيار مناسب است اما وقتي در كنار ديگر پارامترها قرار داده ميشود ميبينيم كه شايد اين انتخاب نتواند نتيجه مطلوبي را به دنبال داشته باشد.

به هر حال ما در يك كشور جهان سومي زندگي ميكنيم نه در يك كشور توسعهيافته حزبي. اگر ما در كشوري با احزاب قوي بوديم كه ميتوانستند نيروهاي خود را معرفي كنند مسلم بود وقتي دولتي با حمايت يك حزب روي كار ميآمد چينش كابينه نيز از آن حزب بود و بحثي هم وجود نداشت اما در يك كشور جهان سوم اين مشكالت وجود دارد.

يادمان نرود حسن روحاني يك نيروي اصولگرا بوده است اگر رعايت او نميشود مشكل از جنس مشكالت جهان سومي بودنمان است نه اينكه يك نيرو متمايل به نيروي راست باشد يا نباشد. ما اگر از رياست جمهوري اول تا دوازدهم را بررسي كنيم و به اين نتيجه برسيم كه در دولتهاي قبلي همكاريهايي وجود داشته است، ميتوان اين استدالل را قبول كرد اما در غير اين صورت بايد ديد رئيسجمهور چه نيروهايي را ميتواند در كنار هم قرار دهد كه قادر باشند از مشكالت امروز كه هم در حوزه بينالمللي و هم در عرصه داخلي است عبور كنند به نوعي كه بار كمتري به دوش مردم گذاشته شود و مردم بتوانند زندگي بهتري داشته باشند.

به جاي آنكه به دنبال مطالبات فرد به فرد باشيم بايد به اين سمت حركت كنيم كه چگونه ميتوانيم منافع ملي را محقق كنيم يا چگونه ميتوانيم مشكل حصر، معيشت مردم ...و را مرتفع كنيم لذا اين مسائل است كه بايد دغدغه اصلي جريانهاي سياسي باشد وگرنه در كشوري كه احزاب قدرت زيادي ندارند نميتوان توقع حزبي داشت البته اگر قرار باشد فردي در كابينه حضور پيدا كند كه از طيف تندرو باشد به گونهاي كه به مشكل برخوردن با آن واضح باشد بايد ايراد گرفت، اما در كل نگاه بايد نگاه ملي باشد. بايد بستري فراهم كرد تا زنان مشاركت بيشتري در عرصههاي مختلف داشته باشند؛ يادمان نرود 13 درصد نيروي اشتغال را در حال حاضر زنان تشكيل ميدهند، بنابراين بايد كاري كرد كه فضا براي حضور زنان بهتر شود و من فكر ميكنم كه دولت بايد توجه داشته باشد كه امكاناتي را فراهم كند تا بتوان از ظرفيت زنان استفاده كرد. نبايد فراموش كرد در دولت يازدهم خانمهاي توانمندي در دولت حضور داشتند كه اين موضوع ميتواند در دولت جديد تكرار شود براي مثال خانم ابتكار و خانم موالوردي از خانمهاي توانمند بودند لذا اين موضوع بستگي به توانمندي افراد دارد و هركسي چنين توانايي داشته باشد، فارغ از جنسيت، بايد از حضور او استفاده كرد. وظيفه اصالحطلبها بوده كه از او حمايت كنند و بديهي است كه رئيسجمهوري با چنين شرايطي، فضا را براي حضور بيشتر جريانها و احزاب باز ميكند چراكه جامعه نياز به فضاي باز دارد و اين تنها مختص به يك جريان اصالحطلب نيست. منش آقاي روحاني اين بود كه به دنبال ايجاد فضاي اعتدالي باشد كه در آن همه بتوانند فعاليت داشته باشند و آزادانه انتقاد كنند طبيعي است كه اين خواسته اصالحطلبان هم بوده است اما اين به معني آن نيست كه ايشان به اصالحطلبان مديون است يا اصالحطلبان به آقاي روحاني.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.