شفافسازي امروز

دنبال حضور بيشتر زنان در سطح معاونان رئيسجمهور هستيم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري گفت: «فقط بحث حضور وزير زن در كابينه مطرح نيست، ما به دنبال اين هستيم كه زنان سهم بيشتري از معاونتهاي رياست جمهوري را به دست بياورند.» شهيندخت موالوردي در گفتوگو با ايلنا، درباره حضور زنان در كابينه دوازدهم، با بيان اينكه كمتر از دو هفته ديگر همه چيز مشخص ميشود، گفت: «ممكن است نظرات مختلفي عنوان شود اما بايد صبر كنيم و منتظر بمانيم و ببينيم كه كابينه چه تركيبي را به خود گرفته است.» او درباره ليست 30 نفرهاي از زنان توانمند كه گفته ميشود از معاونت زنان به مجلس داده است، عنوان كرد: «ليستي كه مطرح است از سوي مجلس به معاونت زنان داده شده و معاونت چنين ليستي ارائه نكرده است. ما بانكهاي اطالعاتي خودمان را داريم و ميدانم زنان اصالحطلب هم ليستي را ارائه كردهاند.» معاون امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري تأكيد كرد: «رايزنيها تمام شده و ما منتظر اين هستيم كه ببينيم چه تصميمي اتخاذ شده است.» او خاطرنشان كرد: «ما به دنبال حضور هرچه بيشتر زنان در كابينه در سطح معاونان رئيسجمهور و مديران هستيم و تنها بحث حضور وزير زن مطرح نيست.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.