توضیح امروز

فرصت آزمون و خطا نداريم

Tamashagaran Emrooz - - امروز -

الهام امينزاده اظهار كرد: «چنانچه از افرادي كه در خط امام و آرمانهاي انقالب هستند و از كارآمدي و شايستگي الزم هم بهرهمند هستند در كابينه استفاده شود قطعا همدلي هم وجود خواهد داشت و جداي از گرايشهاي سياسي، اگر گرايش افراد خدمت باشد يقينا همدلي وجود خواهد داشت چراكه همه به فكر كشور هستند.» به نوشته ايسنا، دستيار رئيسجمهور در امور حقوق شهروندي ادامه داد: «در دولت يازدهم با وزرايي در ارتباط بوديم كه شايد به لحاظ گرايش سياسي مشترك نبوديم اما به دليل اينكه هدف ‹خدمت كردن› بود همدلي بسيار زيادي وجود داشت.» امينزاده تصريح كرد: «كشور ما فرصت آزمون و خطا ندارد تا از نيروهاي تازهكار يا حاشيهدار استفاده كنيم كه براي دولت هزينه بسازند.» او در مورد تغييرات كابينه دوازدهم نسبت به كابينه يازدهم عنوان كرد: «آقاي روحاني در اين زمينه تصميمگيرنده هستند و همچنين بعضي از اعضاي كابينه خودشان تصميم به خروج از كابينه گرفتهاند و اينكه چه گزينههايي خارج ميشوند هنوز قطعي نشده است، دولت تا روز جمعه در اين زمينه فرصت دارد و چه بسا تصميماتي كه تاكنون گرفته شده تغيير يابد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.