افزایش قیمت برای کاالهای دپو منطقی نیست

در گزارش بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مطرح شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نرخ دالر در هفتههای اخیر درحالی روند افزایش//ی به خود گرفته است که همین مس//ئله بهصورت طبیعی بر روی قیمت کاالهای وارداتی تاثیر خواهد گذاش//ت.اما دراین میان در هفتههای گذش//ته کاالهایی با رشد قیمت مواجه شدهاند که به نظر میرسد چندان عقالنی و منطقی نباشد، چرا که این میزان کاالها از قبل در انبارها ماندهاند و با نرخ قبلی دالر وارد ش//دهاند. هر چند برخی از کارشناسان این افزایش قیم//ت را جزو س//ود تجار میدانند و براین باورند که ف//روش این کاالها با نرخهای جدید، بهعنوان س//ودی است که تجار میتوانند به دس//ت آورند، اما به هر حال در این میان نباید حقوق مصرفکنندگان نادیده گرفته شود و این حق نیز باید محفوظ بماند. از اینرو الزم اس//ت که س//ازمان حمایت مصرفکنندگان در این مسئله ورود پیدا کند و در این زمینه پاسخگوی بازار مصرف باشد. به هرحال، در هفتههای اخیر ب//ه بهانه گران ش//دن نرخ دالر، برخی صن//وف، از آب گلآلود ماهی گرفته و به این بهانه، کاالها را با قیمتی باالتر از قیمت حقیقی به فروش میرسانند.گروه لواز خانگی از جمله، بازارهایی بوده است که در هفتههای اخیر، به بهانه رشد قیمت دالر، اقدام به گران کردن اجناس خود کرده اس//ت و این درحالی اس//ت که به گفته مسئوالن اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، این افزایش قیمت منطقی نیست.

به هرحال، طی هفتههای اخیر به بهانه گران ش//دن نرخ دالر، برخی صنوف، از آب گلآلود ماهی گرفته و به این بهانه، کاالها را با قیمتی باالتر از قیمت حقیقی به فروش میرس//انند. گروه ل//واز خانگ//ی از جمل//ه، بازارهایی بوده اس//ت که طی هفتههای اخیر، به بهانه رش//د قیم//ت دالر، اقدام به گران کردن اجناس خود کرده اس//ت و این درحالی اس//ت که به گفته مسئوالن اتحادیه فروشندگان لوازمخانگی، این افزای//ش قیمت منطقی نیس//ت چراکه صنایع لوازمخانگی در س//الهای اخیر با رکود مواجه بودهان//د و همین امر باعث ش//ده، لوازمخانگی تولی//د داخ//ل و کااله//ای واردات//ی عمدتا با انباشت کاال در انبارها مواجه شوند و این یعنی حتی اگر افزایش نرخ دالر اثر مس//تقیم بر این گروه کاالیی داش//ته باشد، عرضه لوازمخانگی از داخ//ل انبارها صورت میگی//رد، اما واقعیت بازار حاکی از این مهم اس//ت ک//ه قیمت این محصوالت افزایش یافته است. تاثیر نرخ ارز بر قیمتها نیز در رابطه با صنف ساعتفروش//ان که بخش اعظمی از کاالها دراین صنف وارداتی اس//ت نیز صدق میکند. مسئوالن این صنف میگویند، شاید نرخ ساعت، به دلیل باال رفتن نرخ دالر هنوز گران نش//ده باشد، اما به زودی اثر خود را بر این بازار خواهد گذاشت.

‹هنوز‹س/اعت‹جدی/د‹وارد‹نش/ده‹ ‹ است

ریی//س اتحادیه فروش//ندگان و س//ازندگان س//اعت تهران میگوید: افزایش نرخ ارز هنوز تاثیری بر قیمتها در بازار س//اعت نداش//ته و س//اعتها همچنان با قیمتهای قبلی عرضه میشوند.

عبدالرحیم احمدی در گفتوگو با گسترش تجارت اظهار میکند: پس از افزایش نرخ دالر در هفتهه//ای اخیر، قیمتها در بازار س//اعت هیچ تغییری نس//بت به قبل پی//دا نکردهاند و افزایش نرخ س//اعت تاثیری بر قیمت س//اعت نداش//ته اس//ت چراکه هنوز جنسهای جدید وارد نش//ده اس//ت. ت//ا ثبت س//فارش صورت بگیرد و پیشخرید انجام ش//ود و تا زمانی که جنسهای جدید وارد شود حدود دو ماه طول میکش//د. در حال حاض//ر جنسهای موجود در ب//ازار برای قبل از گرانی دالر اس//ت و برای همین قیمتها تغییری نداشتهاند.

ریی//س اتحادیه فروش//ندگان و س//ازندگان ساعت تهران ادامه میدهد: این افزایش قیمت ممکن است در بعضی محصوالت مثل موبایل، ل//وازم کامپیوت//ری و برخی دیگ//ر از کاالهای ضروری اتفاق بیفتد اما در مورد ساعت اینگونه نیست، ضمن اینکه بهطور کلی بازار ساعت در س//الجاری اصال وضعیت مناس//بی نداشته و خرید و فروش دراین بازار چندان خوب نبوده اس//ت. احمدی اضافه میکند: در شرایطی که همچنان رکود در بازار وجود دارد اگر تاجران و فروشندگان بتوانند ساعتها را به همان قیمت قبلی بفروشند ش//انس بزرگی آوردهاند و برای همی//ن طبیعتا ظرفیتی ب//رای افزایش قیمت وجود ندارد.

‹فروش‹ساعت‹کاهش‹یافته‹است ‹

وی با بیان اینکه بازار ساعت در سال گذشته و امس//ال وضعیت مناسبی نداشته و با مشکل تقاضا همراه بوده اس//ت، ادامه میدهد: در این مدت س//اعتهای ارزانتر ت//ا حدی به فروش رفتهاند اما ساعتهایی که قیمتهای باالتری داش//تند فروش خوبی نداش//تهاند. هر چه به انتهای س//ال نزدیک میش//ویم وضعیت بازار نیز بدتر میش//ود و این درحالی است که این امیدواری وجود داش//ت که بعد از ماه محرم و صفر وضعیت بازار بهتر شود اما اینطور نشد.

ریی//س اتحادیه فروش//ندگان و س//ازندگان س//اعت تهران همچنین درباره قاچاق س//اعت میگوید: در صنف س//اعت، قاچاق وجود ندارد و اجناس به ش//کل قانونی وارد میشود چون اگر کسی بخواهد ساعت قاچاق وارد کند اصال برایش به صرفه نیس//ت چ//ون مخارج برایش بیش//تر تم//ام میش//ود. وی در پای//ان اظهار میکند: ش//اید بین 2 تا 5درصد قاچاق ساعت داش//ته باشیم، مثال ممکن اس//ت یک تاجر با خودش نمونهای به همراه بیاورد و یا مسافران با خودشان سوغات بیاورند اما قاچاق ساعت در حجم باال وجود ندارد.

‹افزایش‹نرخ‹ارز‹به‹زودی‹اثر‹خود‹ ‹ را‹م ‹یگذارد

دراین میان نایبرییس اتحادیه فروشندگان س//اعت نیز دراینباره با تاکی//د براین موضوع ک//ه ن//رخ ارز ب//ه زودی تاثیر خود را ب//ر بازار ساعت خواهد گذاش//ت گفت: اگر میزان سود ش//رکتهای واردکنن//ده س//اعت، باال باش//د به تب//ع ب//رای اینکه ب//ازار خود را از دس//ت ندهند قیمتها را افزای//ش نخواهند داد. ولی ش//رکتهایی که س//ود آنها ۰۱درصد اس//ت خواه ناخواه یا جنس را بهفروش نمیرس//انند ی//ا افزایش قیمت را اعم//ال خواهند کرد. رضا خانلو در گفتوگو با گسترش تجارت میگوید: بسیاری از شرکتها کاالها را گران میکنند و ای//ن واقعیت بازار اس//ت. وی در ادامه تصریح میکند: مگر میت//وان گفت باال رفتن نرخ ارز تاثیری بر قیمت س//اعت نگذارد؟ جنس//ی که م//ا عرضه میکنیم ریالی نیس//ت و با توجه به دالر و یورو محاسبه میشود و دالر و یورو هم حداقل ۰۱درصد گران شده است. بنابراین اگر شرکتهای واردکننده به آن حداقل سود مورد نیاز خود نرسند وارد نخواهند کرد.

خانلو در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه چرا گرانش//دن دالر باید بر روی قیمتها اثر بگذارد، درحالی که واردکنندگان، ساعت را در زمان گرانی نرخ ارز وارد نکردهاند، میگوید: من این پرسش را با بیان یک مثال توضیح میدهم. فرض را بر این بگذارید که یک طالفروش 5۱ کیلو طال دارد. این ش//خص همیشه این مقدار طال را حف//ظ میکند. اگر بر فرض قیمت طال امروز کاهش یافت ط//الی خود را از 5۱ کیلو نمیتوان//د ۶۱ کیلو کن//د. بنابراین همان 5۱ کیل//و را حفظ میکن//د و از همان مقداری که فروخته اس//ت سود بهدست میآورد و اگر طال گران شود باز هم اگر سود نکند طال را میخرد تا همان 5۱ کیل//و طال را حفظ کند. تجار نیز اینگونه عم//ل میکنند. همیش//ه باید جنس برای عرضه داش//ته باش//ند،جنس تاجر میزان مش//خصی دارد و جنس تاجر در واقع سرمایه آن شخص به حس//اب میآید. تاجر نمیتواند ب//رای جایگزین کردن جنس//ی ک//ه بهفروش رسانده است، سود کس//ب نکنند. نایبرییس اتحادیه ساعتفروشان تصریح میکند: بازاریان و تج//ار همواره ب//ه دنبال معقولترین س//ود هستند. بس//یاری از فروشندگان جنسی که با دالر گران خریداری کردهاند و جنس//ی را که ب//ا دالر ارزان خریداری کردهاند، با یک قیمت عرضه میکنند و س//ود حاص//ل از فروش این جنسها سود فروشنده خواهد شد.

‹چه‹به‹روز‹انصاف‹بازاریان‹آمد؟ ‹

وی در پاس//خ ب//ه این پرس//ش ک//ه انصاف بازاریان این وس//ط چه خواهد ش//د، میگوید: بازار قوانین خ//ود را دارد؛ تاجر و پخشکننده بهدنب//ال حفظ س//رمایه خ//ود هس//تند. اما مغازهدار هر چه خریداری کند تعرفه سود خود را به دس//ت خواه//د آورد؛ در واقع مغازهدارها در پی س//ود امروز خود هس//تند. خانلو اضافه میکن//د: باید برای ثبات ب//ازار و حفظ منافع تج//ار و بازرگان فکری ک//رد. اگر امکانی برای ثبات نرخ ارز فراهم ش//ود اینگونه تجار وظیفه و تکلیف خود را خواهند دانست و نه حق آنها پایمال خواهد ش//د و نه حق مصرفکنندگان. وی در پاس//خ به این پرس//ش که اگر نرخ ارز کاه//ش پیدا کند آیا قیمت س//اعت نیز ارزان خواهد شد میگوید: هنوز هیچیک از همکاران ما نرخها را افزای//ش ندادهاند. به همین خاطر تمام//ی هم//کاران منتظر ماندهاند ت//ا ببینند ش//رایط در 5۱ روز آین//ده چ//ه خواهد ش//د. اگ//ر تا آن زمان دالر کاهش پی//دا نکرد بدون تردید قیمت س//اعت افزایش پیدا خواهد کرد و ۰۹درص//د تجار گ//ران خواهند ک//رد. نایب ریی//س اتحادیه فروش//ندگان س//اعت اضافه میکند: هنوز قیمتها مانند گذش//ته است و هیچ همکاری در قیمتها دس//ت نبرده است چرا که ب//ه تازگی ماه مح//رم و صفر به پایان رس//یده اس//ت. این دو ماه، زمانی است که به تعبیری صنف ما به حالت تعطیل درمیآید، به همین دلیل چن//دان مایل به گران کردن نرخ ساعت نیستند و تالش این است که کاالیشان به فروش برس//د. وی در پایان میگوید: اما اگر ت//ا دو هفته آینده قیم//ت دالر حول و حوش ۴هزار تومان باقی بماند خواه ناخواه ۰۹درصد واردکنن//دگان به اجبار نرخها را تغییر خواهند داد.

‹رکود‹حاکم‹بر‹بازار‹ساعت ‹

خزانهدار اتحادیه ساعتفروشان همچنین میگوید: بازار س//اعت، روزه//ای رکود خود را س//پری میکند و رونقی در کار ما وجود ندارد، بیشتر همکاران در این صنف متحمل ضرر میشوند، در این بین افزایش نرخ دالر نیز رکود بر این بازار را تش//دید کرده است. البته بیش//تر همکاران ما نرخه//ا را افزایش ندادهان//د چرا که بازار این کش//ش را ندارد. غالمحس//ن ادریسآب//ادی در گفتوگ//و با گس//ترش تجارت اظهار میکن//د: ما انتظار داش//تیم که بازار س//اعت بعد از ماه محرم و صف//ر تکانی بخورد اما متاس//فانه رونقی در بازار به وجود نیامده اس//ت. وی درباره نبود رونق در صنف ساعتفروشان اظهار میکند: متاس//فانه قدرت خرید م//ردم کاهش پیدا کرده و نبود رونق در بازار تاثیر قابل توجهی بر صنف گذاشته است.

‹تایی/د‹افزایش‹قیمت‹ب/ا‹افزایش‹ ‹ نرخ‹دالر

در همی//ن ارتب//اط نی//ز ریی//س اتحادیه فروش//ندگان لوازمخانگی میگوید: افزایش قیم//ت متاثر از افزایش نرخ دالر را در هفته گذش//ته تایید میکنم. قیم//ت لوازمخانگی واردات//ی در هفتههای اخی//ر 5 تا ۶ درصد افزای//ش پیدا کرده اس//ت که ای//ن افزایش قیمت به باال رفتن نرخ دالر مرتبط است.

محمد طحانپور در گفتوگو با گس//ترش تج//ارت اظه//ار میکن//د: قیم//ت کاالهای مواد اولیه تولید داخ//ل مانند فوالد، مس و محصوالت کارخانهه//ای مادر افزایش یافته و تولیدکنندگانی ک//ه این مواد را خریداری میکنند میگویند به دلیل باال رفتن قیمت م//واد اولیه مجبور هس//تند کاالهایش//ان را گ//ران کنن//د. وی ادامه میده//د: البته این افزای//ش قیمت غیرقابل قبول اس//ت. گران ش//دن کاالها پس از باال رفتن نرخ ارز برای اقتصاد ما تبدیل به یک عادت ش//ده و تاثیر آن هم در بازار منفی اس//ت. بنابراین ش//اید گردش کاذبی در ب//ازار ایجاد کند اما رکود را تشدید خواهد کرد و باعث میشود مردم ب//ه جای خرید کاالی جدی//د ترجیح دهند وس//ایل قدیمیش//ان را تعمی//ر کنند. وی میافزای//د: ما بهعن//وان اتحادیه این افزایش قیم//ت را منطقی نمیدانی//م، چراکه وقتی کاالیی در انبار اس//ت و قبل از گران ش//دن دالر وارد شده است نباید قیمت آن افزایش پیدا کند.

رییس اتحادیه فروش//ندگان لوازمخانگی تصریح میکند: برخ//ی از افزایش قیمتها ناش//ی از این بود که برخی عرضهکنندگان لوازمخانگی تخفیفات خود را حذف کردند. البته به نظر ما حذف این تخفیفات فعال اثر مناس//بی در بازار ن//دارد و این موضوع را به آنها اب//الغ کردهایم. همچنی//ن برخی دیگر نیز افزایش قیمت را ب//ه خاطر افزایش نرخ دالر اعم//ال کردهاند که مجموع این افزایش قیمته//ا باعث ب//اال رفتن 5 ت//ا ۶درصدی قیم//ت لوازمخانگی ش//ده اس//ت که عالوه ب//ر تذکری ک//ه به اعض//ای اتحادی//ه داده شد، فهرس//ت آنها را نیز در اختیار سازمان حمایت مصرفکنن//دگان و تولیدکنندگان قرار خواهیم داد.

‹اتحادی/ه‹افزایش‹قیم/ت‹را‹قبول‹ ‹ ندارد

در همی//ن رابط//ه نایبریی//س اتحادی//ه لوازمخانگی نی//ز میگوید: لوازمخانگی ایرانی و خارج//ی 5 تا ۶درصد گران ش//دهاند. البته همه واردکنن//دگان و تولیدکنندگان اقدام به افزای//ش قیمت نکرده و تنه//ا تعدادی از آنها این افزایش قیمت را اعمال کردهاند.

مرتض//ی می//ری در گفتوگو با گس//ترش تجارت اظهار میکند: این افزایش قیمت مورد تایید اتحادیه نیس//ت چرا که ب//ه بهانه گران ش//دن نرخ ارز، قیمتها در این بازار افزایش یافته اس//ت. هنوز با این نرخ ارز کاالیی وارد نشده، به همین دلیل این افزایش قیمت مورد قبول قرار نگرفته است. ما تذکرهای الزم را به کس//انی که اجناس را گران کردهاند، دادهایم و س//ازمان حمایت نیز با کسانی که کاالها را گران کردهاند، برخورد خواهد کرد.

وی ادام//ه میدهد: فضای بازار لوازمخانگی آرام بود و نباید آرامش بازار، با این نوس//انات برهم بخورد. درس//ت است که ماههای محرم و صفر به پایان رس//یده اما هنوز بازار از رکود خارج نش//ده اس//ت. ش//رکتهای ایرانی که کاالی//ی خوب را با قیمت و خدمات مناس//ب تولید میکنند فروش خود را دارند.

نایبرییس اتحادیه لوازمخانگی میگوید: ما دوستانه به همکاران خود توصیه کردهایم که از گران کردن لوازمخانگی اجتناب کنند، اگر ت//ا پایان آذر ماه قیمتها را تعدیل کردند که کار معقولی انج//ام دادهاند اما اگر قیمتها را به حالت قبل باز نگردانند، ما ناچار هستیم به سازمان حمایت گزارش بدهیم.

می//ری میگوید: ش//رکتهایی که اقدام به گ//ران کردن کاالهای تولی//دی خود کردهاند باید مدارک الزم را به س//ازمان حمایت ارائه دهند، امیدوار هس//تم که اعضای ما به تمرد خود درباره افزایش قیمتها ادامه ندهند. قبل از تعطیالت نامهای از سازمان حمایت بهدست اتحادیه رس//ید که فهرست قیمتهای آذر را برای این سازمان ارسال کنیم ما تنها فهرست قیمته//ا را ارس//ال کردی//م و رس//یدگی به عملکرد بر عهده سازمان حمایت خواهد بود.

وی در پای//ان میگوید: من به مردم توصیه میکنم که بهتر اس//ت در این شرایط آرامش خود را حف//ظ کنند. همچنین از ش//رکتها درخواس//ت دارم، به ش//کل سریع قیمتها را تغییر ندهند و در بازار تنش ایجاد نکنند، چرا که این افزایش قیمت به نفع بازار نخواهد بود.

نرخ دالر در هفتههای اخیر درحالی روند افزایشی به خود گرفته است که همین مسئله بهصورت طبیعی بر روی قیمت کاالهای وارداتی تاثیر خواهد گذاشت.اما دراین میان طی هفتههای گذشته کاالهایی با رشد قیمت مواجه شدهاند که به نظر میرسد چندان عقالنی و منطقی نباشد، چرا که...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.