ارز را سریعتر تکنرخی کنید

توصیه صندوق بینالمللی پول

Tejarat Daily - - صفحه اول -

خان//م کاتریونا پرفیلد نماینده صندوق بینالمللی پول در گزارش اخیر خود در مورد ایران نوش//ته اس//ت: «به دنبال اج//رای برنامه جام//ع اقدام مش//ترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار میرود رش//د تولید ناخال//ص داخلی به قیمتهای حقیق//ی در اقتصاد ایران افزایش یافته و به 6/6درصد در سال ‪)2016-17( 1395‬ رش//د یابد. همچنان که تولید نفت در سال ‪-18( 1396‬ )2017 به س//طح طبیعی خود میرس//د و رش//د بخش غیرنفتی در س//طح متوس//طی قرار میگیرد، پیشبینی میشود رشد اقتصادی در سال آینده در سطح 5/3درصد قرار گیرد. ضمن اینکه باتوجه به سیاستهای محتاطانه اجراش//ده در س//الهای اخیر، پیشبینی میش//ود نرخ تورم در س//ال ‪)2016-17( 1395‬ ب//ه حدود 9 درصد برسد، هرچند که به دلیل اثر افزایش نرخ ارز، پیشبینی میش//ود این نرخ ب//رای س//ال ‪)2017-18( 1396‬ به اندکی بیشتر از 11 درصد برسد».

‹اقداماتی‹که‹ثبات‹اقتصادی‹م ‹یآورد ‹

«چالش فعلی فراهم کردن شرایط برای حصول ثبات پایدار اقتصاد کالن و رشد اقتصادی است. هیات مشاوره ماده 4 پیشنهاد میکند مجموعهای از اصالحات جامع و هماهنگ با هدف حمایت از تورم پایین و پایدار، تجدید س//اختار و افزایش س//رمایه بانکها، طراح//ی و اجرای سیاست مالی در میانمدت برای حمایت از اصالحات و اولویتبخشی به تغییرات حقوقی و مقرراتی که تسهیل در امور س//رمایهگذاری، حمایت از ایجاد شغل و بهبود نظام تدبیری که این اهداف را تحقق میبخش//د، مورد توجه ق//رار گیرد. ارتق//ای کیفیت اطالعات، س//هولت دسترسی و رعایت نظم زمانی در انتشار دادهها، فرآیند اصالحات را تقویت میکند».

«اعمال سیاس//تهای محتاطانه بودجهای و مدیریت نقدینگ//ی در پایین نگهداش//تن و تثبیت ن//رخ تورم از اهمیت حیاتی برخوردار است. ازاین رو الزم است دولت اعط//ای اعتبارات مس//تقیم خود را به س//رعت محدود ک//رده و با تعدیل قیمتهای تح//ت تنظیم و مدیریت، از فش//ار نقدینگ//ی بکاهد. الزم اس//ت، بانک مرکزی از استقالل بیشتر و ابزارهای قویتر برای حفظ تورم پایین برخوردار باش//د. هیات مش//اوره ماده 4 از تعهد مقامات بانک مرکزی نسبت به یکسانسازی نرخ ارز و بازگشت به نظام نرخ شناور مدیریتشده استقبال کرده و توصیه میکند این فرآیند بهمنظور برخورداری از انعطاف الزم برای مقابله با شوکهای خارجی با سرعت دنبال شود».

‹نظارت‹دقی ‹قتر‹بر‹بان ‹کهای‹مشک ‹لدار‹ ‹

«ضروری است که بانکها هرچه سریعتر مورد تجدید س//اختار قرار گرفته و سرمایه آنها بهمنظور حفظ ثبات مال//ی و کاهش نرخهای باالی تس//هیالت افزایش یابد. هیات توصیه میکند که بانکهای مشکلدار و مواجه با کمبود منابع، تحت نظارت دقیق قرار گرفته و همچنین یک برنامه ارزیابی کیفی//ت دارایی بانکها برای تعیین نقش//ه راه مناسب به منظور تقویت س//رمایه بانکهای توانمن//د و حل و فصل مش//کالت بانکهای غیرتوانمند آغاز ش//ود. تقویت س//رمایه بانکهای دولتی باید منوط به معیارهایی باشد که متضمن ارتقای توانمندی تجاری آنها است».

«هیات صندوق از تعهد قوی ایران به اصالح س//اختار مب//ارزه با پولش//ویی و تامین مالی تروریس//م AML.( ،)CFT که به تسهیل ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی و گس//ترش و تقوی//ت رواب//ط کارگ//زاری بانکی کمک میکند، اس//تقبال میکند. در تم//ام بانکهای ایرانی، واحدهای مختص به AML.CFT ایجاد ش//ده اس//ت. مقامات بانک مرکزی یک برنامه اجرایی در سطح باال با گ//روه ویژه اقدام مالی )FATF( را آغاز کرده و تقاضای خود ب//رای ارزیابی جامع برنامه AML.CFT ایران در س//ال 8102میالدی را به صندوق بینالمللی پول ارائه کردهاند. هیات صن//دوق بر ضرورت اجرای کامل برنامه گروه ویژه اقدام مالی )FATF( و پیشبرد اثربخشی این چارچوب تاکید دارد».

‹سیاست‹بودج ‹های‹در‹جهت‹مدیریت‹هزین ‹هها ‹

«سیاست بودجهای باید ضمن ایجاد فضای حمایت از رشد اقتصادی، زمینه و مدیریت فشارهای هزینهای را فراه//م کند. بدهی بخش عموم//ی اقتصاد ایران به دلیل صدور و انتش//ار جدید اوراق بدهی دولت جهت ایفای تعهدات مالی و تجدیدس//اختار بانکها افزایش خواهد یاف//ت. تهیه و ت//دارک میانم//دت بودجهای )MTF( ب//ا ه//دف تعدی//ل تدریج//ی کس//ر بودجه غیرنفت//ی (بدون نفت) میتواند ضمن پاس//خگویی به فش//ارهای هزین//های، دوامپذیری س//طح بدهیهای عموم//ی را تضمی//ن کن//د. اقداماتی که به توس//عه و تجهیز منابع داخلی درآمد و بهبود س//اختار و کارآیی هزینههای دولت میانجام//د، تضمین خواهد کرد که تعدیالت به تقویت رش//د اقتص//ادی و حمایت از فقرا منجر شود».

‹اصالحات‹قانونی‹برای‹جذب‹سرمای ‹هگذار‹ ‹

«اصالح//ات الزم در زمینهه//ای قانون//ی و مقرراتی در افزای//ش جذابیت اقتصاد ایران برای س//رمایهگذاران خارجی نقش//ی اساس//ی دارد. برقراری یک نظام ثبتی درباره مالکان ذینفع در ش//رکتها و تقویت چارچوب مقابله با فساد اقتصادی، دستاوردهای اصالحات مبارزه با پولش//ویی و تامین مالی تروریس//م )AML.CFT( را تکمی//ل خواه//د کرد. بهب//ود جهتگی//ری تجاری شرکتهای دولتی، کاهش مقررات دستوپاگیر و رقابت آزادت//ر موجب فراهم ش//دن فضای الزم برای رش//د و توسعه بخش خصوصی خواهد شد».

«برنامه توس//عه شش//م نی//از مبرم به ایجاد مش//اغل جدید را مورد شناس//ایی قرار داده است. نظام آموزشی کشور باید بهگونهای تنظیم شود که انطباق بهتری بین مهارتهای فارغالتحصیالن و نیازهای شغلی کارفرمایان ایجاد کند. افزایش نرخ اشتغال و مشارکت زنان به ایجاد ظرفیتهای رشد باالتر منجر خواهد شد. بیش از نیمی از دانش//جویان دانش//گاهها را زنان تش//کیل میدهند و دول//ت میتواند با وضع قوانین ضدتبعیض جنس//یتی و سیاس//تهای هدفمند برای بازار کار فعال، فرصتهای شغلی آنها را افزایش دهد».

در پایان این گزارش؛ هیات مش//اوره ماده 4 صندوق مراتب سپاس//گزاری و تش//کر خود را بابت همکاریها و گفتوگوه//ای دوس//تانه و ش//فاف مس//ئولین بانک مرک//زی، وزارت ام//ور اقتص//ادی و دارای//ی، س//ازمان برنام//ه و بودجه، معاون رییسجمه//ور در امور زنان و خان//واده، طرفهای مذاکرات//ی در وزارت نفت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز پژوهشهای مجلس، س//ازمان هدفمندس//ازی یارانهها، صندوق توسعه ملی و نماین//دگان بخشه//ای خصوصی و مال//ی ابراز کرد. هی//ات صندوق یک گزارش کارشناس//ی از این مالقات را تهی//ه کرده و در ماه مارس س//ال ،2017 برای بحث و بررس//ی به هیات اجرایی صندوق ارائ//ه خواهد کرد که این گزارش در صندوق بینالمللی پول هم بررس//ی خواهد شد.

نماینده صندوق بینالمللی پول از 3 دس/امبر 13( آذر) تا 14 دس/امبر 24( آذر) ماموریت داش/ت وضعی/ت اقتصاد ایران را بررس/ی کن/د. وی در ای/ن حض/ور 12 روزه در ایران با مسئوالن ارشد دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، مجلس و همچنین بخش خصوصی دیدار داشته و نتیجه...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.