امضای 63هزار میلیارد ریال قرارداد در توسعه بنادر

Tejarat Daily - - صفحه اول -

س//ازمان بنادر و دریانوردی و ش//رکتهای بخش خصوصی قراردادهایی به ارزش 63هزار میلیارد ریال برای س//رمایهگذاری در توسعه بندرهای تجاری کش//ور امضا کردند.به گزارش ایرنا، قرار است 861 میلی//ارد ریال در بندر خرمش//هر، یکهزار و 785 میلیارد ری//ال در بندر چابهار، 5هزار و 112 میلیارد ریال در بندر بوش//هر و 2هزار و 398 میلیارد ریال در بندرهای استان گیالن سرمایهگذاری ش//ود. همچنین با امضای این قراردادها در بخشهای مختلف بندری و پس//کرانهها مقرر شد بخش خصوص//ی 2ه//زار و 869 میلیارد ری//ال در بندر امیرآباد، 8ه//زار و 31 میلیارد ری//ال در بندرهای اس//تان خوزس//تان و 31هزار و 750 میلیارد ریال در بندرهای استان هرمزگان سرمایهگذاری کند. مدیرعامل س//ازمان بنادر و دریانوردی در حاشیه امضای این قراردادها به خبرنگاران گفت: با امضای این قراردادها مجموع س//رمایهگذاری بخش خصوصی در بندرهای کش//ور به 001هزار میلیارد ریال افزایش یافت. محمد س//عیدنژاد بیان کرد: به س//رمایهگذاری و توسعه بندرهای تجاری کشور توجه جدی میشود؛ به طوری که نخستین سری خرید تجهیزات بندر چابهار به مبلغ 40 میلیون دالر در حال بارگیری از آلمان به ایران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.