اعالم برنده مناقصه قطعه دوم آزادراه تهران- شمال

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نشس//ت نخستین نمایشگاه «راهس//ازی، راهداری، حمل و نقل و صنایع وابسته» با خبر برنده شدن 4پیمانکار ایرانی در مناقصه ساخت قطعه دوم آزادراه تهران- شمال و نیاز طرحهای نیمه تمام شرکت ساخت زیربناهای حمل و نقل کشور به یک بیلیارد و 004هزار میلیارد ریال همراه بود.

به گزارش ایرنا، مدیرعامل ش//رکت س//اخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور عصر دوشنبه در حاشیه این نمایشگاه در مصالی امام خمینی (ره) گفت: برای اتمام پروژههای نیمهتمام این شرکت به ی//ک بیلیارد و 004هزار میلیارد ریال (041هزار میلیارد تومان) اعتبار نیاز داریم.«خیراهلل خادمی» در گفت وگو با خبرنگاران افزود: در صورتی که ساالنه 04هزار میلیارد تا 05هزار میلیارد ریال اختصاص یابد اتمام پروژههای مربوط به زیرساختهای حمل و نقل بیش از 35 سال طول خواهد کشید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.