سخن‹آخر...

Tejarat Daily - - صفحه اول -

باتوجه به مصوبات و اصالحات درباره عملکرد صن//دوق توس//عه ملی بهنظر میرس//د، دس//ت دولتها تا حدودی در اس//تفاده از منابع صندوق کوتاه ش//ده و باور ش//کل گرفته مبنی بر وجود صندوق توسعه ملی به عنوان قلک دولت از بین رفته اس//ت.همچنانکه عل//ی طیبنیا وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در سخنرانی خود در حاشیه اجالس س//االنه بانک جهانی گف//ت: ما تصمیم داریم درصورت افزایش قیمت نفت اش//تباهات گذش//ته را تکرار نکنیم و بهجای هزینهکرد این مناب//ع، آنه//ا را در صندوق ذخی//ره ارزی برای نسلهای آینده ذخیره کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.