دولت باید اقتصاد صنعتی را جایگزین اقتصاد نفتی کند

Tejarat Daily - - صفحه اول -

نایبرییس کمیس//یون تسهیل کسبوکار اتاق بازرگانی تهران میگوید آمار اعالمش//ده در زمین//ه رش//د اقتص//ادی ۶ماه نخس//ت سالجاری از سوی مراجع رسمی گزارششده و کس//ی نبای//د روی س//ندیت آن ش//ک به وج//ود آورد. به گزارش س//ایت خبری اتاق بازرگان//ی تهران، احمد کیمیایی اس//دی بابیان اینکه این نرخ رشد بیش//تر بهدلیل افزایش فروش نفت بعد از اجرایی ش//دن برجام و توافق هستهای حاصلشده، تصریح کرد: ش//اهدیم که فروش نف//ت و مواد خام و معدنی همچون س//نگ آهن در ماههای گذشته و بعد از تحریمها افزایش چش//مگیری داشته و حتی دولت برای احیای بازارهایی که در دوران تحریم ازدسترفته ب//ود تن به دامپینگهایی داده و حاال رش//د اقتصادی که اعالمش//ده بیش//تر بر این اساس است. وی بابی//ان اینکه همچنان ش//اهد رکود در صنایع و تولید هس//تیم، اف//زود: رش//د اقتصادی که اعالمشده به معنی خروج از رکود نیست، بلکه صنایع کشور بهویژه صنایع کوچک و متوسط همچنان با رکود دست به گریبان هستند و ما امیدواریم دولت از فرصت پیشآمده باتوجه به افزایش درآمده//ای نفتی ...و برای خروج از رکود اس//تفاده و برنامهریزی کند تا ش//اهد رون//ق اقتصادی، صنعتی و تولید باشیم.

کیمیایی بابی//ان اینکه اقتصاد ایران دولتی و نفتی اس//ت، اظهار کرد: باتوجه به افزایش درآمدهای نفتی دولت بای//د برنامهریزی ویژهای ب//رای خروج از رکود و رونق اقتصادی داش//ته باش//د. پرداخت تس//هیالت، بهبود فضای کسبوکار و پرداخت بدهیهای بانکها و فع//االن بخش خصوصی ازجمله اقداماتی اس//ت که باتوجه به درآمدهای دولت باید در اولویت قرار گیرند و ب//ا ای//ن گامها میتوان ب//ه خروج از رک//ود و رونق اقتصادی برای س//ال آینده امی//دوار بود. عضو هیات نماین//دگان اتاق بازرگانی تهران گف//ت: اگر دولت به دنبال ایجاد اش//تغال و توس//عه پایدار در کشور است باید اقتصاد را به س//مت اقتص//اد تولید محور بهجای اقتصاد دولتی و نفتی پیش ببرد. توجه داش//ته باشیم که دهههاس//ت که اقتصاد ایران ب//ه اقتصادی دولتی و نفتی تبدیلش//ده اما بای//د دولت و حاکمیت به این موض//وع پایان دهند و اقتص//اد را به بخش خصوصی و مردم بس//پارند و اقتصاد صنعتی را جایگزین اقتصاد نفتی کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.