قوانین سد راه کارآفرینی

Tejarat Daily - - صفحه اول -

عضو هیاترییس//ه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نجات اقتصاد ایران در دس//ت بخش خصوصی اس//ت، گفت: ثبات نداش//تن تعرفهه//ای گمرکی و نوس//انات نرخ ارز اج//ازه س//رمایهگذاری خارجی را نمیدهد.

ب//ه گزارش مه//ر، س//یده فاطمه مقیمی ب//ا بیان اینک//ه تجربه، مهارت را ایجاد میکند و کارآفرینی با اس//تفاده از تجربه دیگران درکنار ممارست شخصی، مدیری//ت زمان، س//رعت عم//ل، صب//وری و مهارت مذاکره، ش//کل میگیرد، تصریح کرد: شکس//ت هم برای یک مدیر موفق تجربه تلقی میشود. وی با بیان اینکه کارآفرین باید بر مبنای اعتبار شخصی، نوآوری و جس//ارت عمل کند و اکنون که نجات اقتصاد ایران در دست مدیران بخش خصوصی است، نگاه کارآفرین//ی باید تغییر یافته و توس//عه پیدا کند، افزود: در ش//رایطی که اقتصاد کش//ور دولتی است با تغییر نگرش جامعه میتوانیم دولتی کارآفرین داشته باشیم.

عضو هیاترییس//ه اتاق بازرگانی تهران با اظهار تاسف نس//بت به رتبه پایین ایران در شاخص کارآفرینی که ازسوی بانک جهانی منتشر شد، درباره وضعیت س//رمایهگذاری خارجی در کش//ور، گفت: با توجه به ثابت نبودن تعرفههای گمرکی و نوس//انات نرخ ارز نمیتوان انتظار داشت خارجیها با اطمینان خاطر در کش//ور س//رمایهگذاری کنند، این در حالی است که س//رمایهگذاران برای خروج سرمایه و سود آن و تاج//ران برای خرید محصوالت تولیدی ب//ه منظ//ور ف//روش در کشورش//ان بهدلیل قیمته//ای متع//دد، باچالش ج//دی روبهرو هس//تند که درنهایت به ضرر اقتصاد کش//ور خواهد بود.

رییس ش//ورای زنان ب//ازرگان، کارآفرینی در ای//ران را دارای مش//کالت قوانینی مرتبط با همه س//ازمانها دانس//ت و درب//اره اقتص//اد مقاومتی نیز تصری//ح کرد: اص//الح الگوی مص//رف از ویژگیهای اقتصاد مقاومتی است و در همین راستا کاالی ایرانی در رقاب//ت با تولیدات خارجی تنها ب//ه دلیل ارتقای کیفیت مورد تقدیر و اس//تفاده مصرفکننده داخلی قرار خواهد گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.