سفر روحانی به ایروان آغاز توسعه پرشتاب

Tejarat Daily - - صفحه اول -

معاون پارلمان ارمنس//تان با بی//ان اینکه ایران بازیگ//ر اصلی منطقه اس//ت، اعالم ک//رد: ایروان مصم//م به توس//عه روابط و همکاریه//ا با تهران است و سفر رییسجمهوری ایران سکوی حرکت پرش//تاب برای رس//یدن ب//ه این هدف بهش//مار میرود. به گزارش ایرنا، ادوارد شارمازانوف معاون پارلم//ان ارمنس//تان در جمع خبرن//گاران گفت: جمهوری اس//المی ایران و ارمنستان برای توسعه همکاریها در عرصههای سیاسی و اقتصادی عزم جدی دارن//د. خبرگزاری آرمنپرس با اش//اره به برنامه سفر حسن روحانی به ایروان که قرار است امروز (چهارش//نبه) انجام شود، اظهار کرد: روابط دوستانه میان ارمنستان و ایران در سالهای اخیر توس//عه یافته و آهنگ رشد مناسبات دو کشور به تازگی سرعت بیش//تری گرفته است. وی با بیان اینکه توس//عه روابط به نفع دو کشور است، تاکید کرد: س//فر رییسجمه//وری ایران به ارمنس//تان ب//ه همکاریه//ای دو کش//ور تحرک و س//رعت بیش//تری خواه//د داد. پان آرمنی//ن خبرگزاری دیگ//ر ارمنس//تان نیز نوش//ت: حس//ن روحانی، رییسجمهوری اسالمی ایران با سرژ سرکیسیان همتای ارمنس//تانی خ//ود دیدار و ب//ا وی درباره توسعه روابط دوجانبه گفتوگو میکند.

بنا به این گزارش، همچنین قرار است همزمان با این سفر همایش بازرگانی ایران و ارمنستان در ایروان برگزار ش//ود تا در چارچوب آن نمایندگان محافل تجاری دو کش//ور درباره دورنمای توسعه رواب//ط بازرگان//ی گفتوگ//و کنن//د. خبرگزاری ارمنی با اش//اره به تالش ایران و ارمنس//تان برای توس//عه همکاریه//ای بازرگانی نوش//ت: س//ال ۵۱0۲میالدی حجم مبادالت بازرگانی دو کشور حدود ۳/۶۷۲میلیون دالر بود. ارمنستان با حدود 0۳ه//زار کیلومترمربع مس//احت و ۳میلیون نفر جمعی//ت در منطق//ه قفقاز که پس از فروپاش//ی شوروی در سال ۱۹۹۱میالدی استقالل یافت، با موقعیت راهبردی ویژه، از غرب با ترکیه، از شمال با گرجس//تان، از ش//رق با جمه//وری آذربایجان (جمه//وری قرهب//اغ) و در جن//وب ب//ا ای//ران و جمهوری خودمختار نخجوان (جزئی از جمهوری آذربایجان) هم مرز است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.